Saan ka dinadala ng iyong mga saloobin?

Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya.

MGA TAGA-ROMA 12:2

Isang Panalangin upang Baguhin ang Iyong Isipan

Diyos Ama, minsan kapag tinitingnan ko ang mundo sa paligid ko, ako ay nababalot ng pagkabalisa, at nagsisimulang umikot ang aking mga iniisip. O Diyos, tulungan Ninyo ako. Kailangan ko na baguhin Ninyo ang aking isipan.

Ang Inyong kaisipa’y hindi namin kaisipan, at ang Inyong kaparaanan ay mas mabuti kaysa sa akin. Nagbibigay Kayo ng pag-asa sa mga walang pag-asa at kalakasan sa nanghihina. Kayo po lamang ang may kakayanang baguhin ang aking isipan at paalalahanan ako ng aking layunin sa buhay.

Kaya ngayon, tulungan Ninyo akong gapiin ang bawat isipan habang ibinibigay sa Inyo ang aking mga alalahanin. Ipaalala Ninyo sa akin na kasama ko Kayo, at magpapatuloy Kayo sa pagtuturo at pagpapatnubay sa akin.

Payuhan Ninyo ako habang ako’y nagbubulay sa Inyong Banal na Salita, at tulungan po Ninyo akong ipamuhay ang Inyong mga katotohanan. Bigyan po Ninyo ako ng kalakasan na aking kailangan upang gawin kung ano ang tama, at tulungan Ninyo po akong unahin Kayo higit pa sa lahat—palagi.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

I-save ang Panalangin

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese