Paano ka naghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay?

Pagsikat ng araw sa bundok

Ikaw ay inaanyayahan

Kapag iniisip mo ang Kuwaresma, anong mga salita ang sumasagi sa iyong isip? Disiplina sa sarili? Sakripisyo? Tungkulin?

Magsisimula ngayon ang Kuwaresma, at ito ay isang 40-araw na panahon ng pagbibigay-puwang para sa Diyos patungo sa Pasko ng Pagkabuhay. Taun-taon, milyun-milyong mga Cristiano ang pinipiling isuko ang mga bagay-bagay para unahin si Jesus.

Ang Kuwaresma ay maaaring tila isang obligasyon, ngunit sa katunayan ito ay isang imbitasyon. Ito ay tungkol sa pagkakait sa ating sarili upang matuto tayong lumakad sa hindi pinilit na ritmo ng biyaya ng Diyos.

Sa pagitan ng ngayon at Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, lumikha ng puwang para sa kung ano ang pinakamahalaga. Gumugol ng ilang minuto bawat araw kasama ang Diyos. At, malaman na milyun-milyong tao ang skasama mo, na inuuna si Jesus.

Pumili ng Gabay sa Kuwaresma:

Higit pang Gabay sa Kuwaresma

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Isang Panalangin para sa Pag-ibig

Taong nananalangin

O Diyos,

Ipaalala Ninyo sa akin na ang pag-ibig ay laging abot-kamay, dahil hindi Kayo malayo kailanman.

Kapag naramdaman kong hindi ako karapat-dapat sa pag-ibig, ipaalala Ninyo sa akin na ginawa Ninyo akong karapat-dapat. At kapag naramdaman kong hindi ko kayang magpakita ng pagmamahal, tulungan Ninyo akong maalala kung ano ang Inyong isinakripisyo para sa akin.

Ipaalala Ninyo sa akin kung gaano akong minamahal upang maipaalala ko sa iba kung gaano sila minamahal.

Sa ngalan ni Jesus,

Amen.

Idagdag sa Listahan ng Panalangin

9 na Paraan ng Pagtugon sa Pag-ibig ng Diyos

Grapiko ng puso

Madaling makaramdam na iniimpluwensyahan ka ng mga impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal at mahalin, na may payo sa lahat ng bagay mula sa pag-aalaga sa sarili hanggang sa pagliligtas sa ating mga pagsasama.

Ang mga mensaheng ito ay may posibilidad na tumuon sa paglilingkod sa sarili, may kondisyong pag-ibig—pag-ibig na maaaring magresulta sa pagkabigo o pagkalito.

Dapat nating paalalahanan ang ating mga sarili na ang dibuho para sa tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa pamantayan ng kultura, ito ay ibinigay sa atin ng isang Diyos na kumakatawan sa mismong konsepto nito.

Mayroon pa.

Ang pag-ibig ng Diyos ay iba sa anumang uri ng pag-ibig. Sa katunayan, sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig.

Ipinadala ng Diyos ang Kanyang bugtong na Anak upang mamatay para sa mga kasalanan ng bawat tao. Mayroon lamang isang dahilan para maranasan ng Diyos ang ganitong uri ng dalamhati: Ang Kanyang pag-ibig sa atin.

Hindi tayo kailangan ng Diyos, ngunit gusto Niya tayo. Nakipaglaban Siya upang bigyan ang pinakamalayong puso ng isang regalo na hindi natin kayang pagsumikapan o maging marapat para dito: ang buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pasubali, sobra-sobra, at walang hanggan. At, ito ay para sa lahat.

Mahalin ang Diyos.

Maaaring mahirap mahalin ang iba (at ang ating sarili) kung hindi muna natin mamahalin ang Diyos.

Ang patuloy na paghahanap sa Diyos ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang malaman ang tungkol sa Kanyang perpektong pag-ibig, at upang ipakita naman sa Kanya ang debosyon at paggalang.

Ang pagmamahal sa Diyos ay maaaring ganito:

  1. Pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia
  2. Pagbibigay-galang sa Diyos sa pagsamba
  3. Pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin

Mahalin ang iyong sarili.

Bagama’t palaging may mga bahagi ng buhay kung saan kailangan mong lumago, ang pagpapahintulot sa pag-ibig ng Diyos na baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili ay mahalaga.

Ang Diyos ay binili tayo sa isang halaga at tinatawag tayong sa Kanya. Binibigyan Niya tayo ng hinaharap na puno ng pag-asa, upang tuparin ang mabubuting gawa na nilikha Niya para gawin natin.

Kapag pinili nating irespeto at pahalagahan ang ating sarili, pinipili nating parangalan ang Diyos.

3 paraan upang maisagawa ang pagmamahal sa sarili:

  1. Lumikha ng mga kagawian na mangangalaga sa iyong isip, katawan, at espiritu.
  2. Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung paano ka Niya nakikita.
  3. Maglaan ng oras upang magpahinga sa presensya ng Diyos.

Mahalin ang iyong kapwa.

Kapag nakita mo ang iyong sarili kung paano ka nakikita ng Diyos, maaari mong mahalin ang iba kung paano ka minamahal ng Diyos.

Inilaan ng Diyos ang mabubuting relasyon upang maging mahabagin, mapagsakripisyo, at mapagpatawad. Nais ng Diyos na mahalin natin ang isa’t isa tulad ng pagmamahal Niya sa atin.

3 paraan para mahalin ang iba:

  1. Ipanalangin ang mga tao sa iyong buhay.
  2. Paglingkuran ang isang tao gamit ang iyong oras, talento, o pananalapi.
  3. Dagliang makinig, at magpatawad.

Tuklasin

Icon ng Hanapin Pag-ibig

Gusto mo ng higit pang mga paraan upang malaman ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos, at kung paano ito naipapakita sa pamamagitan ng pagmamahal sa iyong kapwa gaya ng iyong sarili?

Binibigyan ka ng Tuklasin ng kumpletong nilalaman na inaalok ng YouVersion. Hanapin lang ang “pag-ibig”, at tutulungan ka naming tuklasin ang mga talata sa Biblia, Mga Gabay, at higit pa.

Maghanap ng Pag-ibig

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Magsisimula na ang 21-Araw na Hamon sa Pebrero 1!

21-Araw na Hamon

Paano magbabago ang takbo ng iyong buhay kung gagawin mong ugali ngayong taon ang gumugol ng oras sa Diyos araw-araw?

Isipin kung paano uunlad ang iyong pananampalataya, mga relasyon, at kalusugang pang-kaisipan isang taon mula ngayon dahil sinadya mong piliing hanapin ang Diyos ngayon.

Sa pagsisimula ng Pebrero, ituon ang iyong mga mata kay Jesus gamit ang 21-Araw na Hamon. Kumpletuhin ang isang Araw sa isang Gabay sa Biblia bawat araw sa loob ng 21 araw sa buwang ito upang makakuha ng eksklusibong Badge.

Alamin kung paano mababago ng 21 araw ang iyong buhay, tulad ng milyun-milyong iba pa sa buong mundo na tumanggap sa Hamon.

Ang mga pahayag ay narito na…

“Dinala nito ang aking espirituwal na buhay sa mas mataas pang antas.”

Crystal, Estados Unidos

“Nakatulong ito sa akin na muling tuklasin
ang aking relasyon sa Diyos.”

Faith, Nigeria

“Tinulungan ako nitong mag-aral habang naglalakbay”

Dianah, United Kingdom

“Napagtanto ko na ako ay nakatalaga
para sa mas higit pa.”

Meredith, Estados Unidos

Handa nang tanggapin ang hamon?

1

Pumili ng Gabay upang magsimula. Walang kaso kung ito ay mas maikli sa 21 araw. Maaari kang magbasa ng maraming Gabay na bubuo sa 21 araw o maaari kang pumili ng mas mahabang Gabay.

2

Magsimula sa Pebrero 1, at magbasa ng kahit isang Araw sa Gabay sa loob ng 21 araw sa buwan. Ang Mga Araw ng Gabay ay hindi kailangang kumpletuhin nang sunud-sunod.

3

Magkamit ng isang eksklusibong Badge bilang gantimpala para sa iyong patuloy na pagsisikap.

21-Araw na Hamon Badge

Magsimula gamit ang isa sa
iminumungkahing Gabay na ito:

Tumingin ng iba pang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Paano ka nakikipag-usap sa Diyos?

Taong nananalangin

Kung ang isang bagay sa iyong buhay ay sapat na malaki upang alalahanin, ito ay sapat na malaki din upang ipanalangin. At, kapag tayo ay nananalangin, tayo ay nagkakaroon ng simple at patuloy na pakikipag-usap sa Diyos.

Lampasan ang mga hadlang na pumipigil sa iyong magpatuloy sa buhay pananalangin gamit ang mga kasangkapang ito.

Gabay sa Panalangin

​​Kung nais mong makipag-usap sa Diyos ngunit hindi mo
alam kung ano ang sasabihin, makakatulong ang Gabay sa Panalangin upang makapagsimula ka.

Simulan ang pakikipag-usap sa Diyos >

Gabay sa Panalangin

Listahan ng Panalangin

Higit pang lumapit sa Diyos at sa iyong pamayanan sa pamamagitan ng paglikha at pagbabahagi ng Mga Panalangin.

Lumikha ng Panalangin >

Listahan ng Panalangin

Mga Paalala sa Panalangin

Panatilihin ang pakikipag-usap sa Diyos gamit ang nakatakdang mga paalala.
 

Magtakda ng mga Paalala sa Panalanagin >

Mga Paalala sa Panalangin

6-Na Hakbang Para sa Gabay sa Panalangin

Bilang karagdagan sa mga tampok na ito, kami ay nagtipon ng mga gabay upang matulungan kang matutunan kung paano manalangin tulad ng huwaran na ibinigay ni Jesus sa Kanyang mga disipulo.

Matuto kung Paano ang Manalangin >


FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email