Kumpletuhin ang isang Pamasko o Pang-Adbiyento na Gabay…

2019 Pamaskong Hamon Badge

Buksan ang 2019 Pamaskong Hamon Badge!

Nagsimula na ang pagsalubong sa Pasko! Sa panahon na ito ng taon, madali tayong nagugulo ng mga gawain para sa mga pagdiriwang mula sa ating paghahangad ng pakikipag-ugnayan sa Emmanuel, “Kasama natin ang Diyos.” Ito ang dahilan kung bakit nilikha namin ang Pamaskong Hamon: upang pagnilayan ang kadahilanan kung bakit tayo nagdiriwang ngayong Pasko.

Kumpletuhin ang anumang Pamasko o Pang-Adbiyento na Gabay mula ngayon hanggang Disyembre 31, at makakamit mo ang aming 2019 Pamaskong Hamon Badge! Magsimula ng anumang Gabay sa ibaba o, kung nagsasagawa ka na ng Pamasko o Pang-Adbiyento na Gabay, magpatuloy ka lang.

Noel: Ang Pasko ay Para sa Lahat
Ang Lahat ay Mapayapa: Pagtanggap sa Kapahingahan ni Jesus Ngayong Kapaskuhan
Ang Pag-asa ng Pasko
Naghihintay Dito Para sa Iyo, Isang Adbiyentong Paglalakbay ng Pag-asa
Ang Kwento ng Pasko

Tumingin Pa ng Mga Pamaskong Gabay

Isang Regalong Pang-Adbiyento para sa Iyo:

Bituin ng Kapaskuhan

Isipin mo ang isang gabing tahimik na may maraming bituin at ikaw ay nasa parang na napapalibutan ng mga tupa. Nang biglaan ay may isang malaking hukbo ng mga anghel ang lumitaw at sinasabi sa iyo na, pagkatapos ng 400 taong paghihintay, ang pag-asa ng sanlibutan ay naisilang na – isang sanggol na tatawaging Emmanuel, “Kasama natin ang Diyos.”

Magsisimula ngayon ang araw ng Adbiyento, Disyembre 1, na nagbibigay sa atin ng apat na linggo upang pagnilayan ang pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig na hatid ng pagsilang ni Jesus sa mundo.

Habang tayo ay papalapit sa Pasko, sa bawat Linggo ng Adbiyento ay magpapahayag kami ng isang panalangin tungkol sa tema ng adbiyento ng linggong iyon. Ang tema ng linggong ito ay pag-asa: ang pagtitiwala at paghihintay na tutuparin ng Diyos ang Kanyang mga pangako.

Pagnilayan ang mga pangako ng Diyos at maglaan ng sandali upang i-ayon ang iyong puso kay Jesus sa panalanging ito.

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa:

Diyos, habang papasok kami sa Disyembre, kami ay panandaliang titigil at magninilay sa lahat ng Iyong nagawa sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, at sa aming mga pamayanan.
Pinupuri Ka namin dahil Ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ikaw si Emmanuel, kasama natin ang Diyos.
Nagpapasalamat kami na ang pag-asa namin ay nasa Iyo, at hindi sa mga pagkakataon o sa mga tao.
Dahil kami ay umaasa sa Iyo, natitiyak namin na tutuparin mo ang Iyong mga pangako sa amin.
Ipaalala mo sa amin ngayon kung ano ang tunay na mahalaga. Ituon mo ang aming mga puso sa Iyo. Tulungan mo kaming makita na Ikaw ay may ginagawa sa kalagitnaan ng aming paghihintay.
Mas ilapit mo kami sa Iyo ngayong panahon ng Kapaskuhan, at ihanda Mo ang aming mga puso para sa katuparan ng Iyong mga pangako.
Amen.


Gawing bahagi ng iyong tradisyon sa Pasko ang Panalanging Pang-Adbiyento sa pamamagitan ng pagbisita rito bawat Linggo. Samantala, patuloy na pagnilayan ang kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang Gabay na Pang-Adbiyento:

Noel: Ang Pasko ay Para sa Lahat
Adbiyento: Ang Paglalakbay Tungo sa Pasko
Paglalakbay Tungo sa Sabsaban
Ang Lahat ay Mapayapa: Pagtanggap sa Kapahingahan ni Jesus Ngayong Kapaskuhan
Ang Pag-asa ng Pasko
Naghihintay Dito Para sa Iyo, Isang Adbiyentong Paglalakbay ng Pag-asa
Ang Pagdating: Si Cristo ay Parating Na!
Kaligayahan! sa Iyong Mundo! Isang Pagbibilang Hanggang Sumapit ang Pasko

Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Tumingin Pa ng mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

3 Mga Paraan na Makapagpahinga sa Mundong Ayaw Tumigil sa Pagtatrabaho

Taong nagsasagwan ng bangka sa dapithapon

Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat.

GENESIS 2:3

Magpahinga — magpahinglay, tumigil sandali, huminga, at magpalubay.

Kailan ang huling araw na tumigil ka, nagliwaliw, at nagpahinga? Ang pagpapahinga ay isang regalo na kadalasan nating isinasantabi.

Ang pagiging abala ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam na tayo ay may mga natatapos, ngunit ito ay maaaring huwad lamang. Kung walang naitakda na makatwirang limitasyon, ang mga gawain ay maaring maging tulad ng narkotiko, pinapamanhid tayo sa ating pangangailang maging malapit sa Diyos: ang Tagapagbigay ng bawat mabuti at perpektong handog.

Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay, ang gumawa nito’y makakaranas ng kapayapaan, at ligtas sa kapahamakan.

MGA KAWIKAAN 19:23

Ang buhay na walang pahinga ay hindi tumatagal. Nakagiginhawa ang pahinga dahil binibigyan tayo nito ng lakas upang parangalan ang Diyos at ibigin ang ibang tao. Ang pagpapahinga ay isang disiplinang espiritwal na nakatutulong upang ating matamasa ang presensya ng Panginoon at muling maiayon ang ating mga prayoridad.

Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan.

MGA AWIT 23:2-3a

Narito ang 3 paraan upang maisama mo ang kapahingahan sa pang-araw-araw mong buhay:

Magsanay Maging Maalalahanin

Sa Mga Taga-Roma 12, hinihimok ni Pablo na magbagong anyo tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Ang pagsasanay na maging maalalahanin ay makatutulong sa atin na muling ihanay ang ating mga puso’t isipan sa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Saan ka mas nakakapagtuon ng iyong isipan? Sa loob ng iyong kusina habang hawak ang isang tasa ng kape? Habang tumatakbo sa labas, at nakikinig ng mga pagsambang awitin? Maghanap ng bagay na makakapagpalapit sa iyo sa Diyos, at doon ay ituon sa Kanya ang iyong isipan bago simulan ang iyong araw.

Hamon: Maglagak ng 5-10 minuto bawat araw at ilarawan ang bawat alalahanin at responsibilidad, at ibigay ang bawat isa kay Jesus sa panalangin. (Kung makatutulong sa iyo, isulat mo ang mga ito.)

Pagnilay-nilayan ang Kasulatan

Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Kapag binasa o pinakinggan mo ang Salita ng Diyos, at pinagnilayan mo kung ano ang sinasabi nito, matututunan mong kilalanin ang tinig ng Diyos. Ang mapakay na oras sa Biblia ay nangangailangang gawing prayoridad ang pagtuon sa sandaling si Jesus lamang ang iyong kasama.

Hamon: Magtabi ng 30 minuto sa isang araw para magbasa o makinig sa Salita ng Diyos. Sa oras na iyon, i-snooze ang iyong kalendaryo at mga abiso. Sumubok ng isang Gabay, gumawa ng mga tala, at isulat sa isang talaarawan ang iyong mga saloobin. Hayaang mangusap ang Diyos sa iyo.

Makisama sa Pamayanan

Ang pagiging malapit sa Diyos ay hindi nangangahulugang babalewalain mo na ang ibang tao. Sa katunayan, minsan ito ay nangangahulugang magbigay ng puwang para sa kanila. Ang pagpapahinga ang perpektong panahon na ipagdiwang ang buhay kasama ang mga taong mahal mo. Hindi tayo ginawa upang mabuhay ng mag-isa. Kailangan natin ang isa’t isa.

Hamon: Maglaan ng kahit ilang oras bawat linggo kasama ang mga taong mahal mo. Huwag magtakda ng adyenda. Pumunta lamang at magsaya kasama ang isa’t isa. Pagkatapos, isulat kung anuman ang ipinakita ng Diyos sa panahong kayo’y sama-sama.

Ang mga ito ay ilang mga mungkahi upang tulungan kang magsimulang maging mas malapit sa Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Tumuklas ng mas marami pang pamamaraan upang maranasan ang pamamahinga sa pamamagitan ng isa sa mga Gabay sa ibaba.

Magbasa ng mga Gabay tungkol sa Pahinga

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos?

Babaeng sumasamba

Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan.

1 PEDRO 2:9 (dinagdagan ng diin)

Pagsamba – upang magpahayag ng parangal para sa Diyos sa pamamagitan ng labis na paggalang, pagpipitagan, at debosyon.

Ano ang iyong pinagpapasalamat? Kapag maganda ang buhay, minsan ay hindi natin napapahalagahan ang mga pangunahing bagay, tulad ng pagkakaroon ng sapat na pagkain at isang ligtas na matutulugan, mabuting kalusugan at mga taong nagmamahal sa atin, atbp. Gayunpaman ayon sa mga pananaliksik, ang intensyonal na “pagbilang sa ating mga pagpapala” ay mas nagpapaganda ng ating mga buhay.1

Marahil ay nagagawa mo namang magpasalamat. Nagagawa mo rin bang magnilay kung saan nagmumula ang mga magagandang bagay na natatanggap mo? Pinaalalahanan ni apostol Pablo ang kanyang kaibigan na si Timoteo na ang Diyos na masagana ang “nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan upang tayo’y masiyahan.” (1 Timoteo 6:17) Ano ang maaari nating gawin upang tumugon sa katotohanang ito?

Purihin ang Kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan.

Mga Awit 29:2

Pag-isipan mo ito: Ginawa ng Diyos ang Kanyang sariling sansinukob. Nilikha Niya ang isa sa Kanyang mga planeta na may isang kapaligiran na maaaring makapagtustos ng buhay, kung saan inilagay Niya ang mga tao… at binigyan sila ng lahat na kanilang kakailanganin. At pagkatapos, sa kabila ng lahat ng ating mga pagkakamali at pagkabigo (sa katunayan, dahil sa mga ito) Inanyayahan Niya tayo upang makiisa sa Kanyang pamilya, kinupkop tayo bilang Kanyang mga anak. Iyon ang dahilan upang ipagdiwang Siya!

O Yahweh, na aming Panginoon, sa buong mundo’y tunay kang dakila.… Iyong papuri’y abot sa langit!… Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan; o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan Nilikha mo siyang mababa sa iyonang kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha, sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala: mga tupa at kawan pati na ang mababangis, lahat ng ibong lumilipad, at mga isda sa karagatan, at lahat ng nilikhang nasa karagatan.

Mga Awit 8:1, 3-8

Narito ang 3 praktikal na pamamaraan na maaari nating gawin upang sambahin ang Diyos:

Umawit ng Papuri

Sinasabi ni Santiago na kapag maganda ang nangyayari sa atin, dapat ay papurihan natin ang Diyos. Wala kang alam na awit ng papuri? Huwag kang mag-alala at sagot ka namin: makakahanap ka ng libu-libong mga awitin na makakatulong sa iyo na magsamba sa Diyos. Anuman ang uri ng musika ang hilig mo, tiyak na mayroon nang awitin ng papuri ang nagawa ng mga talentadong mang-aawit sa ganoong istilo.

Hamon: Maghanap ng “pagsamba,” “papuri,” at “Christian music” sa anuming streaming service na ginagamit mo. Sulit ang oras na ilalaan mo sa paghahanap.

Pasalamatan Siya sa Panalangin

Nang si Jesus ay nagturo sa Kanyang mga alagad kung paano manalangin, sinabi niyang magsimula nang ganito: “Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.” Ayos lang na humiling sa Diyos ng mga bagay, ngunit ang tunay na mga relasyon ay nagbibigayan. Ngunit ano ang maaari nating maialay sa Diyos? Ang ating pagpuri, paggalang, at pagpapasalamat.

Hamon: Kahit isang beses sa isang araw sa susunod na linggo, manalangin sa Diyos, at pasalamatan Siya para sa isang bagay na Kanyang ginawa para sa iyo, nang hindi ka humihiling ng kahit na anong kapalit.

Ibahagi Mo ang Iyong Kuwento

Hinihikayat tayo ng manunulat ng Hebreo na papurihan ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan.” Palaging ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Hindi ba nakakatuwang malaman na sadyang pinili ka ng Diyos para sa partikular na layunin na ito ng Kanyang kaharian? Aktibo mo bang pinapalaganap ang salita tungkol sa kabutihan ng Diyos?

Hamon: Ngayong linggo, kahit kailan na kausap mo ang iyong mga kaibigan, maghanap ng mga natural na pagkakataon upang magbahagi ng ilan sa mga ginagawa ng Diyos sa iyong buhay.

Ito ay ilan lamang sa mga mungkahi na maaaring makatulong sa iyo na gawin pang-araw-araw na gawain ang pagiging malapit sa Diyos. Tuklasin ang iba pang mga paraan upang simulan ang pagsamba sa Diyos gamit ang isa sa mga Gabay sa ibaba.

Tingnan ang mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa! Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa; lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa! Si Yahweh ay ating Diyos! Ito’y dapat na malaman, tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang; lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal; purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan! Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya’y walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman.

Mga Awit 100:1-5


1 Pagbibilang ng mga Pagpapapala Kaysa sa mga Pasanin: Isang Eksperimentong Pagsisiyasat ng Pagpapasalamat at Pansariling Kabutihan sa Pang-Araw-Araw na Buhay.

Hamon: Natapos 🏅

2019 Gitnang-Taong Hamon - Lalaking nakangiti

Ito ay Simula pa Lamang…

Sa nakalipas na dalawang linggo, inanyayahan namin kayo, ang aming Komunidad ng YouVersion sa buong mundo, na samahan kami na mas mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagkumpleto ng Gitnang-Taong Hamon ng 2019.

Ang iyong dedikasyon na mas mapalapit sa Diyos at sa ibang tao ay nakakahikayat sa amin. Higit sa 1.2 milyon na mga Badge ang iginawad at 56 milyon mga araw ng Gabay ang nakumpleto!

Ipagpatuloy lang ang Iyong Momentum:

Ang istatistika mula sa mga nakaraang Hamon ay malinaw: kapag nakapagtatag ka ng pang-araw-araw na gawi sa loob ng ilang linggo, matutulungan ka nitong manatili sa iyong bagong kagawian at makamit ang mas mahabang mga Streak at Perpektong mga Linggo sa Biblia.

Sa napakaraming pagpipiliang mga Gabay, palagi kang may dahilan upang gumugol ng oras sa Diyos araw-araw. Lubusin natin ang mga natitirang araw sa 2019… nang magkakasama:

Hanapin ang Iyong Susunod na Gabay

2019 Gitnang-Taong Hamon Badge

Sa lahat ng nakilahok: Salamat sa iyo! Matatanggap mo ang iyong badge para sa Gitnang-Taong Hamon ng 2019 sa mga susunod na araw. (Mahahanap mo ang iyong badge sa “Mga Badge” na bahagi ng iyong Bible App.)