Ipinakikilala ang… Panalangin sa YouVersion


Mga tapat na pakikipag-usap sa Diyos,
nang sama-sama.

Update sa Panalangin sa YouVersion

Gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ang Panalangin.

Listahan ng Panalangin sa Home Feed

Sundan ang mga bagay na iyong ipinapanalangin, kasama ang Mga Panalangin na iyong ginawa at ang Mga Panalangin na ipinadala ng iyong Mga Kaibigan.

Ibahagi sa mga Kaibigan

Mag-imbita ng Mga Kaibigan na manalangin para sa iyo. Maaari mong panatilihang kumpidensiyal ang isang Panalangin, kung saan ang nakakakita lang nito ay ang mga taong iyong inimbita, o maaari kang gumawa ng isang Prayer Chain, kung saan maaaring ibahagi ng iyong Mga Kaibigan o Kaibigan ng Mga Kaibigan ang iyong Panalangin.

Mga Update sa Panalangin

Maaari kang magdagdag ng Mga Update sa iyong Mga Panalangin, magmarka ng Panalangin bilang nasagot na, at pati mag-Archive ng Mga Panalangin (upang maitago mo sila, nang hindi lumalabas sa iyong Listahan ng Panalangin).

Manalangin mula sa Bersikulo

Kapag nangungusap sa iyo ang isang bersikulo o sipi mula sa Biblia, maaari mo itong i-save sa iyong Listahan ng Panalangin bilang isang Panalangin.

Panalangin sa YouVersion

Mga tapat na pakikipag-usap sa Diyos,
nang sama-sama.

Update sa Panalangin sa YouVersion

Palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus.

1 Mga Taga-Tesalonica 5:17-18

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Magsimula ng Isang Gabay na Pampasko o Pang-Adbiyento

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Panalanging Pang-Adbiyento na ito ay ang huli sa serye ng apat.
Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan

Ang tema ng Adbiyento ngayong linggo ay kagalakan: ang pagtitiwala na puno ng kapurihan na Diyos ang may kontrol at gumagawa ng lahat para sa ating ikabubuti at sa Kanyang karangalan.

Maglaan ng sandali upang pagnilayan ang kabutihan ng Diyos at ituon ang iyong puso kay Jesus gamit ang panalanging ito:

Ama namin sa langit,
Maraming salamat sa Iyo para sa dumating na kagalakan sa mundo nang ipinanganak si Jesus.
Maraming salamat sa pagiging Diyos na kasama namin.
Panginoon, minsa’y napakahirap mamuhay nang may kagalakan, partikular na sa mga mahihirap na pagkakataon o kapag napakarami naming kailangang gawin.
Dalisayin mo ang aming mga puso ngayong linggo at paalalahanan mo Kaming Ikaw ang may kontrol.
Tulungan mo kaming magalak kapag kami’y dumaranas ng iba’t-ibang uri ng pagsubok sapagkat alam naming mayroon Kang nililikhang mabuti at walang hanggan.
Sa aming pagtuon ng aming paningin at mga puso sa Iyo, punuin Mo nawa ang aming mga kalooban ng panibagong lakas, tapang, at pag-asa.
Panginoon, ikaw ay palaging karapat-dapat na papurihan – at nais ka naming sambahin!
Amen


Magsimula ng Isang Gabay na Pampasko o Pang-Adbiyento

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Panalanging Pang-Adbiyento na ito ay ikatlo sa serye ng apat.
Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan

Aming Ama sa langit, salamat sa pagpapadala mo sa Iyong Anak na si Jesus, ang Prinsipe ng Kapayapaan.
Salamat sa pagkalinga mo sa amin, at salamat sa iyong pangakong ibibigay mo ang iyong kapayapaan.
Nakikiusap kaming bantayan mo ang aming mga puso at isipan ng Iyong kapayapaan.
Batid mo ang mga bagay na nakakabigat sa amin ang pag-aalala, pagkabalisa, o takot.
Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga isipan sa Iyo sa halip, at sa Espiritu Santo. Salamat sa pangakong bibigyan Mo kami ng buhay at kapayapaan.
Maaari kaming humimlay at matulog, Panginoon, dahil ginagawa Mo kaming ligtas.
Amen


Magsimula ng Isang Gabay na Pampasko o Pang-Adbiyento

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Panalangin Pang-Adiyentong ito ay ikalawa sa apat na magkakasunod.
Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Isang Regalong Pang-Adbiyento para sa Iyo:

Bituin ng Kapaskuhan

Isipin mo ang isang gabing tahimik na may maraming bituin at ikaw ay nasa parang na napapalibutan ng mga tupa. Nang biglaan ay may isang malaking hukbo ng mga anghel ang lumitaw at sinasabi sa iyo na, pagkatapos ng 400 taong paghihintay, ang pag-asa ng sanlibutan ay naisilang na – isang sanggol na tatawaging Emmanuel, “Kasama natin ang Diyos.”

Magsisimula ngayon ang araw ng Adbiyento, Disyembre 1, na nagbibigay sa atin ng apat na linggo upang pagnilayan ang pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig na hatid ng pagsilang ni Jesus sa mundo.

Habang tayo ay papalapit sa Pasko, sa bawat Linggo ng Adbiyento ay magpapahayag kami ng isang panalangin tungkol sa tema ng adbiyento ng linggong iyon. Ang tema ng linggong ito ay pag-asa: ang pagtitiwala at paghihintay na tutuparin ng Diyos ang Kanyang mga pangako.

Pagnilayan ang mga pangako ng Diyos at maglaan ng sandali upang i-ayon ang iyong puso kay Jesus sa panalanging ito.

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa:

Diyos, habang papasok kami sa Disyembre, kami ay panandaliang titigil at magninilay sa lahat ng Iyong nagawa sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, at sa aming mga pamayanan.
Pinupuri Ka namin dahil Ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ikaw si Emmanuel, kasama natin ang Diyos.
Nagpapasalamat kami na ang pag-asa namin ay nasa Iyo, at hindi sa mga pagkakataon o sa mga tao.
Dahil kami ay umaasa sa Iyo, natitiyak namin na tutuparin mo ang Iyong mga pangako sa amin.
Ipaalala mo sa amin ngayon kung ano ang tunay na mahalaga. Ituon mo ang aming mga puso sa Iyo. Tulungan mo kaming makita na Ikaw ay may ginagawa sa kalagitnaan ng aming paghihintay.
Mas ilapit mo kami sa Iyo ngayong panahon ng Kapaskuhan, at ihanda Mo ang aming mga puso para sa katuparan ng Iyong mga pangako.
Amen.


Gawing bahagi ng iyong tradisyon sa Pasko ang Panalanging Pang-Adbiyento sa pamamagitan ng pagbisita rito bawat Linggo. Samantala, patuloy na pagnilayan ang kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang Gabay na Pang-Adbiyento:

Noel: Ang Pasko ay Para sa Lahat
Adbiyento: Ang Paglalakbay Tungo sa Pasko
Paglalakbay Tungo sa Sabsaban
Ang Lahat ay Mapayapa: Pagtanggap sa Kapahingahan ni Jesus Ngayong Kapaskuhan
Ang Pag-asa ng Pasko
Naghihintay Dito Para sa Iyo, Isang Adbiyentong Paglalakbay ng Pag-asa
Ang Pagdating: Si Cristo ay Parating Na!
Kaligayahan! sa Iyong Mundo! Isang Pagbibilang Hanggang Sumapit ang Pasko

Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Tumingin Pa ng mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email