Idinagdag sa Panalangin sa YouVersion: Tumugon sa Mga Panalangin sa pamamagitan ng Mga Komento!

Mga Taong Nananalangin

Logo ng Bible App

BIBLIA

ngayon

Nagkomento si Jessica Santos sa isang Panalangin

“Kalayaan mula sa Takot”

Mga Taong Nananalangin

Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.

MGA TAGA-FILIPOS 4:6

Ilang linggo lamang ang nakararaan, ibinahagi namin sa iyo ang pinakabagong tampok ng BibleApp, ang Panalangin sa YouVersion. Habang aming patuloy na dinidibelop ang tampok na ito sa nakalipas na mga buwan, hindi namin lubos akalain kung gaano natin ito kakailanganin ngayon. Sa panahon na ito ng kahirapan, tumutulong na ang Panalangin sa YouVersion na subaybayan ang mahigit isang milyong mga panalangin at higit pa.

Kung madalas mong nagagamit ang Panalangin sa YouVersion tulad namin, malamang ay alam mo na rin kung gaano ito nakapagpapalakas ng loob na makita na ipinagdarasal ka ng iyong mga kaibigan, at nagpo-post sila ng update sa kani-kanilang mga Panalangin.

Ngayon ay ibinabalita namin ang bagong adisyon sa Panalangin sa YouVersion na mag-uugnay sa bawat isa sa atin nang higit pa: Mga Komento.

Mga kapatid, ipanalangin natin ang bawat isa. At bilang karagdagan, magbigay din tayo sa bawat isa ng pampalakas ng loob, tulong, at suporta.

Ang Mga Komento sa Panalangin ay sisimulang ilabas nang paunti-unti sa linggong ito. Panatilihing updated ang iyong Bible App upang makita ito.

Tingnan kung may Update

Subukang Gawin ito sa Unang 5 Minuto ng Bawat Araw

Icon ng Bersikulo ng Araw

Kapag nagising ka sa umaga, ano ang una mong ginagawa? Kunin ang iyong telepono at mag-scroll sa Instagram? Suriin ang mga teksto at email? Tingnan ang balita?

Ang mga unang 5 minuto ay maaaring magtakda ng tono para sa iyong buong araw. Anong nararamdaman mo sa mga pagpiling ginawa mo sa oras na iyon? Nabagabag ka ba? Nabahala? Na parang nahuhuli ka na, kahit bago ka pa lamang babangon mula sa kama?

Paano kung aanyayahan mo ang Diyos na magsalita muna sa iyong sa pasimula ng araw? Bukas, bago ka gumawa ng anumang bagay:

2. Basahin o pakinggan ang Bersikulo ng Araw, pansinin ang anumang namumukod-tangi.

Gagamitin natin ang talatang ito bilang isang halimbawa:

Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos.

1 JUAN 4:7

Mga halimbawa ng mga tala na maaari mong gawin:

– Sino ang aking “isa’t-isa”?

– Ang pag-ibig ay nagmula sa Diyos

– Dapat kong “kilalanin ang Diyos” upang makapagmahal ako ng totoo

3. Pag-isipan kung paano mong magagamit ang ipinapakita sa iyo ng Diyos.

Narito ang ilang mga ideya para sa ating halimbawang taludtod:

– Sa araw na ito, dapat kong hikayatin ang isang kaibigan

– Maaari ba akong sumali sa isang pangkat sa aking simbahan at kumonekta sa ibang mga tagasunod ni Jesus?

– Maaari ba akong magbigay ng pagkain para sa isang taong nagdadaan sa mahirap na sitwasyon?

4. Sa pagtatapos, manalangin muli.

Sa oras na ito, hilingin sa Diyos na tulungan ka sa anumang ipinakita niya sa iyo ngayon. Halimbawa:

Ama, salamat sa Iyong perpektong pag-ibig. Mangyaring ipakita Mo sa akin ang mga paraan kung paano ko masisimulang lalo Ka pang makilala. Tulungan Mo akong mahalin ang mga tao sa paraang ginagawa Mo. Mangyaring ipakita Mo sa akin kung ano ang susunod na nais Mong gawin ko. Salamat, Panginoon. Amen.

Ayan yun! Maaari mong gamitin ang parehong pamamaraan araw-araw—sa anumang sipi sa Banal na Kasulatan. O, mas mabuti, mag-subscribe sa Bersikulo ng Araw, at araw-araw ang Bible App ay makakatulong na ipaalala sa iyo upang unahin ang Diyos at ang Kanyang tinig.

Mag-subscribe sa Bersikulo ng Araw

Ipinakikilala ang… Panalangin sa YouVersion


Mga tapat na pakikipag-usap sa Diyos,
nang sama-sama.

Update sa Panalangin sa YouVersion

Gawing bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay ang Panalangin.

Listahan ng Panalangin sa Home Feed

Sundan ang mga bagay na iyong ipinapanalangin, kasama ang Mga Panalangin na iyong ginawa at ang Mga Panalangin na ipinadala ng iyong Mga Kaibigan.

Ibahagi sa mga Kaibigan

Mag-imbita ng Mga Kaibigan na manalangin para sa iyo. Maaari mong panatilihang kumpidensiyal ang isang Panalangin, kung saan ang nakakakita lang nito ay ang mga taong iyong inimbita, o maaari kang gumawa ng isang Prayer Chain, kung saan maaaring ibahagi ng iyong Mga Kaibigan o Kaibigan ng Mga Kaibigan ang iyong Panalangin.

Mga Update sa Panalangin

Maaari kang magdagdag ng Mga Update sa iyong Mga Panalangin, magmarka ng Panalangin bilang nasagot na, at pati mag-Archive ng Mga Panalangin (upang maitago mo sila, nang hindi lumalabas sa iyong Listahan ng Panalangin).

Manalangin mula sa Bersikulo

Kapag nangungusap sa iyo ang isang bersikulo o sipi mula sa Biblia, maaari mo itong i-save sa iyong Listahan ng Panalangin bilang isang Panalangin.

Panalangin sa YouVersion

Mga tapat na pakikipag-usap sa Diyos,
nang sama-sama.

Update sa Panalangin sa YouVersion

Palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus.

1 Mga Taga-Tesalonica 5:17-18

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Magsimula ng Isang Gabay na Pampasko o Pang-Adbiyento

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Panalanging Pang-Adbiyento na ito ay ang huli sa serye ng apat.
Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan

Ang tema ng Adbiyento ngayong linggo ay kagalakan: ang pagtitiwala na puno ng kapurihan na Diyos ang may kontrol at gumagawa ng lahat para sa ating ikabubuti at sa Kanyang karangalan.

Maglaan ng sandali upang pagnilayan ang kabutihan ng Diyos at ituon ang iyong puso kay Jesus gamit ang panalanging ito:

Ama namin sa langit,
Maraming salamat sa Iyo para sa dumating na kagalakan sa mundo nang ipinanganak si Jesus.
Maraming salamat sa pagiging Diyos na kasama namin.
Panginoon, minsa’y napakahirap mamuhay nang may kagalakan, partikular na sa mga mahihirap na pagkakataon o kapag napakarami naming kailangang gawin.
Dalisayin mo ang aming mga puso ngayong linggo at paalalahanan mo Kaming Ikaw ang may kontrol.
Tulungan mo kaming magalak kapag kami’y dumaranas ng iba’t-ibang uri ng pagsubok sapagkat alam naming mayroon Kang nililikhang mabuti at walang hanggan.
Sa aming pagtuon ng aming paningin at mga puso sa Iyo, punuin Mo nawa ang aming mga kalooban ng panibagong lakas, tapang, at pag-asa.
Panginoon, ikaw ay palaging karapat-dapat na papurihan – at nais ka naming sambahin!
Amen


Magsimula ng Isang Gabay na Pampasko o Pang-Adbiyento

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Panalanging Pang-Adbiyento na ito ay ikatlo sa serye ng apat.
Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig