Thi Thiên 91 – Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao…

1  
Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, Sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.

2  
Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Ngài là nơi nương náu và là đồn lũy của con; Cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài.”

3  
Vì Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim Và khỏi dịch lệ độc hại.

4  
Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi Và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình; Sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mộc của ngươi.

5  
Ngươi sẽ chẳng sợ sự kinh khiếp ban đêm Hoặc tên bay ban ngày

6  
Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm Hay là sự hủy diệt phá hoại đang lúc trưa.

7  
Sẽ có nghìn người sa ngã bên ngươi, Và vạn người sa ngã bên phải ngươi. Nhưng tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.

8  
Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem Và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác.

9  
Bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình Và Đấng Chí Cao làm nơi cư trú mình

10  
Nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến cho ngươi, Cũng chẳng có dịch bệnh nào tới gần trại ngươi.

11  
Vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài Gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi.

12  
Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.

13  
Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; Còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân.

14  
Vì người kính mến Ta nên Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ bảo vệ người vì người biết danh Ta.

15  
Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; Trong cơn gian truân, Ta sẽ ở cùng người, Giải cứu người và tôn quý người.

16  
Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta.

Thi Thiên 91

Psalm 91 in English