Hikayatin ang mga kababaihan sa iyong buhay…

Bersikulong Larawan

Paalalahanan ang isang taong hinahangaan siya.

Bakit hindi ibahagi ang mga salitang ito ngayon… sa isang taong humipo sa iyong puso?

Ang iyong kaibigan, na sa tuwina’y tila may pinakamahusay na payo…

Ang iyong kapitbahay, na gumagawa ng isang mahusay na trabaho sa pagpapalaki ng kanyang mga anak…

Ang isang babaeng katrabaho mo, na sa tuwina’y sasabihin sa iyo ang katotohanan, kahit na mahirap…

Ang iyong kapatid na babae, na nakakakilala sa iyo nang higit sa kaninuman — at minamahal ka pa rin…

Ang iyong ina, na sa tuwina’y bahagi ng iyong buhay…

Ang iyong anak na babae, na nagbibigay-inspirasyon sa iyo upang maging isang magulang na karapat-dapat sa kanya…

Ang iyong asawa, dahil hindi mo kayang sabihing, “Mahal kita” ng higit pa sa maraming beses…

Ibahagi ang Bersikulong Larawan

NARITO NA ang Resulta sa 21-Araw na Hamon!

Taong nakatayo sa bato - 21-Araw na Hamon

Sa buong buwan ng Pebrero, kayo, ang buong Komunidad ng YouVersion, ay nagsama-sama at nakakumpleto ng higit sa 120 milyong araw ng Gabay — isang walang katulad na tala para sa Hamon!

Binibigyan mo kami ng inspirasyon.

Sa lahat ng nakibahagi sa 21-Araw na Hamon: maraming salamat. Ang inyong pagtatalagang hanapin ang Diyos at ang pamayanan ay ang dahilan kung bakit ang Hamong ito ay matagumpay.

Ngayon… Panatilihin ang iyong pagsulong.

Bawat araw ng Gabay na nakumpleto mo para sa 21-Araw na Hamon ay nakatulong sa iyong sunud-sunod na tagumpay para sa kagawian sa Biblia. Isang paraan upang magtuluy-tuloy ito ay sa pamamagitan ng pagdadagdag sa iyong Mga Perpektong Linggo. Patuloy na magbasa ng isang Gabay araw-araw, mula Linggo hanggang Linggo.

At mula sa libo-libong mga Gabay na mapagpipilian mo, ilang pindot na lamang upang marating mo ang paborito mo:

Hanapin ang Susunod na Gabay

Nakumpleto mo na ang 21-Araw na Hamon? Yay, ikaw na!

21-Araw na Hamon Badge

Upang makita ang iyong badge, pumunta sa iyong profile ( na nasa iyong Bible App) at piliin ang Badges.1

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email


1 Kung hindi pa ninyo nakikita ang inyong 21-Araw na Hamon Badge, huwag mag-alala! Maaaring tumagal ng mga ilang araw pa bago mo ito lumitaw.

Ginawa ka para rito…

Burol na balot ng damo

Maglaan ng Panahon sa Kung Ano ang Mahalaga…

Sa dami ng responsibilidad na nakikipag-agawan sa ating pansin sa araw-araw, madaling mawala ang ating tuon mula sa tanging bagay na kinakailangan: kilalanin ang Diyos.

Sa mga susunod na linggo patungo sa Linggo ng Pagkabuhay, nais ka naming anyayahan na maglaan ng ilang oras bawat araw sa paghahanap sa Diyos at paggunita sa kung ano ang ginawa Niya para sa iyo sa pamamagitan ng pakikilahok sa Kuwaresma.

Alamin pa ang tungkol sa panahong ito ng pagmumuni-muni gamit ang isa sa mga espesyal na Gabay na ito.

Magsimula Rito:

Tumingin Pa ng Mga Gabay sa Kuwaresma

⏰ Hindi pa huli ang lahat!


Mayroong oras para sa lahat…

21-Araw na Hamon - umaandar na orasan.

…at ito na ang oras mo ngayon.

Ano ang magiging kaibahan sa iyong buhay kung pagpasiyahan mong magbasa ng kaunting Salita ng Diyos araw-araw?

Tutulungan ka ng 21-Araw na Hamon maging pang-araw-araw na gawi ang magkaroon ng oras sa Diyos. Ngunit, ngayon ang huling araw upang simulan ang Hamon at kamitin ang 21-Araw na Hamon Badge nitong taon.

Pumili ng Gabay at magsimula na ngayon!

Simulan Na

Opisyal na Mga Patakaran

Bawiin ang Iyong Oras: Nagsisimula na Ngayon ang 21-Araw na Hamon!

21-Araw na Hamon

“’Kaya’t mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo’y makagawa ng mabuti…”

– Mga Taga-Efeso 5:15-16

21-Araw na Hamon

Ano ang pananaw mo para sa 2020? Isipin mo kung ano ang magiging hitsura ng iyong buhay sa araw na ito sa susunod na taon kung nagpasiya kang kaugaliang maglaan ng oras sa Diyos araw-araw.

Simula ngayon, gawing palagiang ritmo ang paggugol ng oras sa Diyos sa pamamagitan ng pagsali sa aming 21-Araw na Hamon. Ipapakita namin sa iyo kung paano makapagsisimula, at hihikayatin ka namin sa iyong pagpapatuloy!

Papaano Magsimula:

  1. Pumili ng anumang Gabay, kahit na mas mahaba o mas maikli kaysa sa 21 na araw.
  2. Simulan ang iyong Gabay nang Pebrero 9 upang magkaroon ng sapat na araw upang makumpleto ang Hamon — at huwag kaligtaan ang anumang araw.
  3. Kamtin ang 2020 21-Araw na Hamon Badge sa pamamagitan ng pagkumpleto ng hindi bababa sa isang araw ng Gabay sa loob ng 21 na araw nang sunod-sunod sa Pebrero.

Tiyaking lahat ay may tsek

Upang masulit ang iyong Hamon, mag-imbita ng ilang mga pinagkakatiwalaang kaibigan na sumali sa iyo. At, siguraduhing walang makakaligtaang araw sa pamamagitan ng paggawa ng pang-araw-araw na paalala sa mga setting ng Gabay.

Ganoon lamang!
Ngayon, simulan na ang Hamon:

Tumingin Pa ng Mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email