Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va

Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va

1  
Chớ phiền lòng vì kẻ làm dữ, Cũng đừng ganh tị kẻ làm điều gian ác.

2  
Vì chẳng bao lâu chúng sẽ bị phát như cỏ, Và phải héo như cỏ tươi xanh.

3  
Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành, Hãy ở trong xứ và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài.

4  
Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.

5  
Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va Và nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành điều nầy

6  
Ngài sẽ khiến sự công chính của ngươi lộ ra như ánh sáng, Và công lý của ngươi sáng tỏ như ban trưa.

7  
Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì kẻ thành công trong đường lối mình Hoặc vì kẻ thực hiện những mưu đồ độc ác.

8  
Hãy dẹp cơn giận và bỏ lòng phẫn nộ; Chớ phiền lòng, bởi điều đó chỉ gây ra việc ác.

9  
Vì những kẻ ác sẽ bị diệt vong, Nhưng người nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp.

10  
Chẳng mấy chốc kẻ ác sẽ không còn. Dù ngươi có đến tận chỗ tìm hắn, cũng không thấy hắn đâu cả.

11  
Còn người nhu mì sẽ nhận được đất làm cơ nghiệp, Và vui hưởng bình an thịnh vượng.

Psalm 37 in Vietnamese

Psalm 37 in English