Thi Thiên 23: Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi

1  
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

2  
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

3  
Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công chính Vì cớ danh Ngài.

4  
Dù khi con đi trong trũng bóng chết Con sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng con; Cây trượng và cây gậy của Chúa An ủi con.

5  
Chúa dọn bàn cho con Trước mặt kẻ thù nghịch con; Chúa xức dầu cho đầu con, Chén con đầy tràn.

6  
Thật vậy, trọn đời tôi, Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

Psalm 23 in Vietnamese

Psalm 23 in English