Isang Panalangin para sa Iglesia sa Buong Mundo

Babaing nananalangin

Mahal naming Diyos,

Salamat at naging bahagi kami sa Iyong Iglesia sa buong mundo sa sandaling ito. Salamat sa pagkakataong maikalat ang Iyong pag-ibig at pag-asa sa isang mundong nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa.

Ang Iyong Salita ay nagsasabing kung ang Iyong bayan ay magpapakumbaba, tatalikod sa kasamaan, at tatawag sa Iyong pangalan, sila ay sasagutin at pagagalingin Mo.

Kaya kami, ang Iyong bayan, ay humihingi ng Iyong kapatawaran sa mga panahong pinili naming huwag mahalin ang mga taong inilagay Mo sa aming harapan.

Hayaan Mong ang panahong ito ay magpalakas sa Iyong Iglesia at mapaalalahanan kami kung gaano Mo kamahal ang mundong ito na nagdurusa.

Pagalingin Mo ang aming bayan at gamitin Mo kami upang matugunan ang pangangailangan ng iba. Palaguin mo ang aming pananampalataya habang pinalalago Mo ang Iyong Iglesia sa buong mundo.

Halika, Panginoong Jesus, at gawin Mo ang tanging Ikaw lamang ang makagagawa.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Idagdag ang Iyong Sariling Panalangin

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean