Isang Panalangin para sa Paggaling

Lalaking nananalangin

Aming Diyos,

Sinasabi ng Iyong Salita na Kapag tumawag sa Iyo ang Iyong bayan, sila’y Iyong pakikinggan, sasamahan, sasaklolohan at ililigtas.

Sa panahong ito, hinihiling po namin sa Iyo na Iyong pagalingin ang mga may sakit o nagdadala ng virus na COVID-19 nang hindi nila nalalaman. Pagalingin Mo po sila at protektahan ang mga nasa paligid nila.

Bigyan po Ninyo kami ng lunas para sa Coronavirus at tulungan po Ninyo kami na maisaayos ang aming ekonomiya. Pagkalooban po sana Ninyo kami ng isang mabilis at mapaghimalang pagtatapos sa kadilimang ito ng mundo.

Kahit dumating po ang Iyong paggaling sa araw na ito, sa susunod na linggo, o sa susunod na buwan, naniniwala po kami na paggagalingin Mo ang mundong ito. Patuloy po kaming magpupuri sa Iyo, habang kami’y naghihintay ng mga kasagutan. Mangyaring iligtas Mo po kami.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Idagdag ang Iyong Sariling Panalangin

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean