May Ilang Mga Bagay Ang Wala Sa Ating Kontrol – Ngunit Hindi Lahat.


Kung minsan ay para bang kada minuto ay may update sa balita. Kapag binibigyan natin ng sobrang pansin ang mga kaganapan na hindi natin nakokontrol, maaari tayong makalimot sa kapangyarihan na mayroon pa tayo. Maaari tayong pumili kung paano tayo tutugon sa mga pangyayari. At marahil ay ang mas mahalaga, sa kabila ng mga kaganapan na iyon, maaari tayong pumili kung papaano tayo makikitungo sa iba.


Kamakailan ay pinaalala namin sa iyo ang panahon kung kailan nabalutan ng takot ang mga alagad ni Jesus nang mukhang lulubog ang kanilang bangka, ngunit pinakalma Niya ang bagyo. Katulad ng mga alagad ni Jesus, lahat tayo ay nasa kaparehang sitwasyon kasama si Jesus — ngunit huwag nating kalimutan na kasama rin natin ang bawat isa. At maaari nating piliin na hikayatin at palakasin ang loob ng bawat isa, suportahan ang isa’t-isa, magmahalan, at ituro ang bawat isa pabalik kay Jesus.

Kung paano ko kayong inibig, gayundin naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo’y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo’y mga alagad ko.

Juan 13:34-35

Narito ang 4 na Paraan Na Maari Nating Piliin ang Pag-ibig

1. Hikayatin o Palakasin ang loob ng bawat isa.

Tayo ay nabubuhay sa isang kahanga-hangang panahon! Kahit hindi natin kayang maging pisikal na nariyan para sa bawat isa, maaari tayong tumawag, mag-text, makipag-ugnayan sa social media, magsimba online, at marami pang iba.

Ang kagandahang-loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ika’y may kakayahan na ito ay magawa.

Mga Kawikaan 3:27

2. Suportahan ang bawat isa.

Ang ilan sa mga pinakamakabuluhang bagay na maaari nating magawa ay simple at praktikal. Kumustahin ang iyong mga kapitbahay at tanungin kung ayos pa ba ang kanilang kalagayan. Ibahagi ang anumang mayroon ka. Maghatid ng pagkain para sa isang taong hindi makalabas. Magbayad para sa taong nasa likod mo sa isang drive-through. Magpadala ng isang email gift card para sa isang kaibigan.

Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa.

1 Juan 3:18

3. Magmahalan.

Sinabi ni Jesus na ang pagmamahal sa iyong kapwa ay ang pangalawang pinakamahalagang utos. At sa talinhaga ng Mabuting Samaritano, ipinaliwanag Niya ang kahulugan ng salitang, “kapwa.” Iminungkahi pa ni Pablo na ang pagmamahal sa bawa’t isa ay maaari nating gawing isang paligsahan!

Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo.

Mga Taga-Roma 12:10

4. Ituro ang bawat isa kay Jesus.

Si Jesus ang tunay na nagpapakalma sa ating mga bagyo. Ngunit nasa sa atin ito na paalalahanan ang bawat isa ng mga pangako ng Diyos. At manalangin para sa isa’t-isa. At maaari mong gawin ang dalawang bagay na ito — at higit pa — sa kaparehang mga paraan na binanggit namin sa #1 (at siyempre sa Bible App).

Isang paalala lamang: Anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, lahat tayo ay magkakasama rito. Lahat tayo ay sa iisang planeta nakatira. Iisang hangin ang ating hinihinga. Sabi nga ni Jesus magdaranas tayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit ibinigay Niya sa atin ang Kanyang Espiritu. At ibinigay Niya sa atin ang bawat isa.

At ang dalawang bagay na iyon ay
higit pa sa sapat.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean