Isang Panalangin para sa Ugnayan

Lalaking nananalangin

Mahal naming Diyos,

Mahirap po ang mag-isa. Kami ay Iyong nilikha para sa pamayanan, hindi upang ikulong.

Ngunit kami’y nagpapasalamat na kahit gaano kami nalulungkot sa aming pag-iisa, Hindi Mo kami iniiwan ni pinababayaan. At, kami’y lubos na nagpapasalamat sa teknolohiya na tumutulong sa aming makipag-ugnayan sa bawat isa.

Sa araw na ito, paalalahanan po Ninyo kami na ang social distancing at isolation na ito ay hindi magtatagal magpakailanman.

Bigyan po Ninyo kami ng lakas upang mapagtiisan ang mahirap na panahon na ito, at palalimin po Ninyo sana ang aming ugnayan sa Iyo at Iyong bayan.

Biyayaan po Ninyo kami ng dagdag na dosis ng Iyong pag-ibig, kapayapaan, pag-asa at kagalakan, dahil kailangan po namin ang mga ito. Paalalahanan po Ninyo kami ng Iyong mga pangako, at hilumin po Ninyo ang aming bayan.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Idagdag ang Iyong Sariling Panalangin

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean