Nabibigatan ka na ba? Tandaan mo ito…

Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya’y natakot at nagsimulang lumubog. “Panginoon, sagipin ninyo ako!” sigaw niya.

Mateo 14:30

Anino ng isang tao

Hindi ka nag-iisa.

Bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Di naglaon, ang unos ay lumakas at, nadaig ng sitwasyong hindi niya kontrolado, si Pedro ay nagsimulang lumubog.

Agad-agad, iniligtas ni Jesus si Pedro. Ngunit nagtanong Siya:

“Kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan?”

Kapag ang mga unos sa buhay ay nangyayari, madaling gayahin ang ginawa ni Pedro. Maaaring masyado tayong tumuon sa mga problema sa paligid natin na hindi natin nakikita ang ating Tagapagligtas na nakatayo sa tabi natin.

Ngunit kahit tila wala nang pag-asa, si Jesus ay malapit lang. Ang Kanyang patuloy na presensya ang ating katiyakang sa mga unos ng buhay, ang Diyos ay, at sa tuwina ay, may kapamahalaan.

Anumang pinagdaraanan mo sa ngayon, mahikayat ka rito: si Jesus ang iyong angkla, kaya Niyang gawin ang imposible, at hindi ka Niya pababayaang malunod. Panghawakan ang pag-asa sa pamamagitan ng pagtutuon ng iyong mga mata sa Kanya.

Sa araw na ito, palaganapin ang pag-asa ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Bersikulong Larawan na ito:

Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Mga Taga-Roma 15:13 - Bersikulong Larawan

Ibahagi ang Bersikulong Larawan na ito

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean