Ibahagi ang pag-ibig ngayon ❤️

Mag-ibigan kayo - Juan 13:34 - Bersikulong Larawan

Ano bang hitsura ng pag-ibig?

Maglaan ng isang minuto upang huminto nang sandali at pag-isipan kung anong mga salita ang iyong sinabi (o isinulat) nitong nakaraang linggo. Masasabi mo bang kilala ka sa kung paano kang magmahal sa iba?

Ito ang pag-ibig—hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang Anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan.

1 Juan 4:10

Bilang mga taga-sunod ni Cristo, tayo ay may natatanging pagkakataon upang magdala ng pag-asa kung saan may kaguluhan, at magpalaganap ng pag-ibig kung saan may pagkamuhi.

Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan.

1 Juan 4:11

Sa sandaling ito, pagnilayan ang walang pasubaling pag-ibig ng Diyos para sa iyo, at pagkatapos ay ibahagi ang Bersikulong Larawang ito. Sa araw na ito, punuin natin ang internet ng mga paalala tungkol sa pag-ibig ng Diyos.

Ibahagi ang Pag-ibig

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean