9 na Paraan ng Pagtugon sa Pag-ibig ng Diyos

Grapiko ng puso

Madaling makaramdam na iniimpluwensyahan ka ng mga impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal at mahalin, na may payo sa lahat ng bagay mula sa pag-aalaga sa sarili hanggang sa pagliligtas sa ating mga pagsasama.

Ang mga mensaheng ito ay may posibilidad na tumuon sa paglilingkod sa sarili, may kondisyong pag-ibig—pag-ibig na maaaring magresulta sa pagkabigo o pagkalito.

Dapat nating paalalahanan ang ating mga sarili na ang dibuho para sa tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa pamantayan ng kultura, ito ay ibinigay sa atin ng isang Diyos na kumakatawan sa mismong konsepto nito.

Mayroon pa.

Ang pag-ibig ng Diyos ay iba sa anumang uri ng pag-ibig. Sa katunayan, sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig.

Ipinadala ng Diyos ang Kanyang bugtong na Anak upang mamatay para sa mga kasalanan ng bawat tao. Mayroon lamang isang dahilan para maranasan ng Diyos ang ganitong uri ng dalamhati: Ang Kanyang pag-ibig sa atin.

Hindi tayo kailangan ng Diyos, ngunit gusto Niya tayo. Nakipaglaban Siya upang bigyan ang pinakamalayong puso ng isang regalo na hindi natin kayang pagsumikapan o maging marapat para dito: ang buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pasubali, sobra-sobra, at walang hanggan. At, ito ay para sa lahat.

Mahalin ang Diyos.

Maaaring mahirap mahalin ang iba (at ang ating sarili) kung hindi muna natin mamahalin ang Diyos.

Ang patuloy na paghahanap sa Diyos ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang malaman ang tungkol sa Kanyang perpektong pag-ibig, at upang ipakita naman sa Kanya ang debosyon at paggalang.

Ang pagmamahal sa Diyos ay maaaring ganito:

  1. Pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia
  2. Pagbibigay-galang sa Diyos sa pagsamba
  3. Pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin

Mahalin ang iyong sarili.

Bagama’t palaging may mga bahagi ng buhay kung saan kailangan mong lumago, ang pagpapahintulot sa pag-ibig ng Diyos na baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili ay mahalaga.

Ang Diyos ay binili tayo sa isang halaga at tinatawag tayong sa Kanya. Binibigyan Niya tayo ng hinaharap na puno ng pag-asa, upang tuparin ang mabubuting gawa na nilikha Niya para gawin natin.

Kapag pinili nating irespeto at pahalagahan ang ating sarili, pinipili nating parangalan ang Diyos.

3 paraan upang maisagawa ang pagmamahal sa sarili:

  1. Lumikha ng mga kagawian na mangangalaga sa iyong isip, katawan, at espiritu.
  2. Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo kung paano ka Niya nakikita.
  3. Maglaan ng oras upang magpahinga sa presensya ng Diyos.

Mahalin ang iyong kapwa.

Kapag nakita mo ang iyong sarili kung paano ka nakikita ng Diyos, maaari mong mahalin ang iba kung paano ka minamahal ng Diyos.

Inilaan ng Diyos ang mabubuting relasyon upang maging mahabagin, mapagsakripisyo, at mapagpatawad. Nais ng Diyos na mahalin natin ang isa’t isa tulad ng pagmamahal Niya sa atin.

3 paraan para mahalin ang iba:

  1. Ipanalangin ang mga tao sa iyong buhay.
  2. Paglingkuran ang isang tao gamit ang iyong oras, talento, o pananalapi.
  3. Dagliang makinig, at magpatawad.

Tuklasin

Icon ng Hanapin Pag-ibig

Gusto mo ng higit pang mga paraan upang malaman ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos, at kung paano ito naipapakita sa pamamagitan ng pagmamahal sa iyong kapwa gaya ng iyong sarili?

Binibigyan ka ng Tuklasin ng kumpletong nilalaman na inaalok ng YouVersion. Hanapin lang ang “pag-ibig”, at tutulungan ka naming tuklasin ang mga talata sa Biblia, Mga Gabay, at higit pa.

Maghanap ng Pag-ibig

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese