Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi

Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi

1  
Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaklolodayo

2  
kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku.

3  
Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho.

4  
Ababi abanjalo, kepha banjengamakhoba aphephethwa ngumoya.

5  
Ngalokho ababi abayikuma ekwahlulelweni, nezoni ebandleni labalungileyo.

6  
Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo, kodwa indlela yababi yobhubha.

Psalm 1 in Zulu

Psalm 1 in English

CategoriesUncategorized