Babusisiwe abampofu emoyeni

Babusisiwe abampofu emoyeni

3  
“Babusisiwe abampofu emoyeni, ngokuba umbuso wezulu ungowabo.

4  
Babusisiwe abakhalayo, ngokuba bayakududuzwa.

5  
Babusisiwe abamnene, ngokuba bayakudla ifa lomhlaba.

6  
Babusisiwe abalambele, bomele ukulunga, ngokuba bayakusuthiswa.

7  
Babusisiwe abanesihawu, ngokuba bayakuhawukelwa.

8  
Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo, ngokuba bayakubona uNkulunkulu.

9  
Babusisiwe abalamulayo, ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu.

10  
Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ungowabo.

11  
“Nibusisiwe, nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami.

12  
Jabulani, nithokoze, ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini; ngokuba kanjalo babazingela abaprofethi abananduleleyo.

Matthew 5 in Zulu

Matthew 5 in English

CategoriesUncategorized