Nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe; yena uzakukwenza

Nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe; yena uzakukwenza

1  
Ungazikhathazi ngababi, ungabi namhawu ngabenza okungalungile.

2  
Ngokuba bayakusikwa masinyane njengotshani, babune njengemithana eluhlaza.

3  
Themba kuJehova, wenze okulungileyo; hlala ezweni, uzondle ngokukholeka

4  
zithokozise ngoJehova, yikhona ezakukunika okufiswa yinhliziyo yakho.

5  
Nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe; yena uzakukwenza.

6  
Uzakuhlalukisa ukulunga kwakho njengokukhanya, nokufanele wena njengemini.

7  
Thula phambi kukaJehova, ulindele yena; ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe, ngomuntu osongoza amacebo amabi.

8  
Pheza ukuthukuthela; yeka ulaka, ungakhathazeki; kubanga ukona nje.

9  
Ngokuba ababi bazakuchithwa, kepha abalindela uJehova bazakudla ifa lomhlaba.

10  
Kuse ngumzuzwana, omubi angabe esabakho; kuyakuthi lapho uhlola indawo yakhe, uyakube engasekho.

11  
Kepha abathobekileyo bazakulidla ifa lomhlaba, bathokoze ngokuthula okukhulu.

Psalm 37 in Zulu

Psalm 37 in English

CategoriesUncategorized