Isang Panalangin para sa Ating Mundo

Daigdig

O Diyos, Ikaw lamang ang karapat-dapat ng karangalan, kaluwalhatian, at papuri. Kasama Ka, malalampasan namin ang bawat bagyo — kabilang na ang pandaigdigang epekto ng COVID-19 na nangyayari sa aming mundo.

Sa ngayon, hinihiling po namin sa Iyo na:

  • Pagalingin ang mga may sakit at protektahan ang mga wala.
  • Bigyan ang aming mga pinuno ng labis na karunungan habang kanilang pinag-aaralan ang pandemya at kawalan ng katiyakan sa ekonomiya.
  • Palakasin ang Iyong pandaigdigang Simbahan. Ipakita sa amin kung paano kami dapat na magtulungan upang maabot ang mga pangangailangan ng mga nakapaligid sa amin.
  • Payapain ang aming mga takot. Punan Mo kami ng Iyong pag-asa, kagalakan, at kapayapaan habang patuloy kaming nagtitiwala sa Iyo.
  • Gamitin ang pandemyang ito upang mabigyang-daan ang espirituwal na pagpapanumbalik. Nais naming ipakita ang Iyong kaluwalhatian, kapangyarihan, at paggaling.

Halika, Panginoong Jesus, halika.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Idagdag ang Iyong Sariling Panalangin

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Kastila (Espanya)