Isang Panalangin para sa mga May Pinagdadaanan sa Pananalapi

At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Cristo Jesus

Mga Taga-Filipos 4:19

O Diyos, alam Mo kung ano ang aming pinagdaraanan. At kami’y nagpapasalamat na kaya Mong kunin ang mga pinakamasaklap na kalagayan at gamitin ang mga ito para sa aming kabutihan at Iyong kaluwalhatian.

Kaya Mong panumbalikin ang lahat ng mga bagay—kaya aming hinihiling na Iyong ibalik ang mga nawalang trabaho, pananalapi, mga relasyon, mga pinagkukunan, at mga pag-asa.

Ipakita sa sinumang nakikibaka sa pananalapi na mahigpit Mo silang hinahawakan, at palibutan sila ng mga taong makatutulong sa kanila sa mga oras na ito. Mangyaring tugunan Mo ang kanilang mga agarang pangangailangan habang sila ay nagtitiwala sa Iyo para sa pangmatagalang solusyon.

Palitan Mo ang kanilang mga takot ng pananampalataya habang nalalantad ang Iyong mga mabubuting plano para sa kanila. Sa kanilang paghihintay, panumbalikin mo ang kanilang pag-asa at bigyan Mo sila ng katapangan upang muling mangarap. Paalalahanan Mo sila ng kanilang halaga, at puspusin Mo sila ng kapayapaan.

Aming Diyos, halika at gawin mo ang Ikaw lamang ang makagagawa.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Ipanalangin sa Bible App

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean