Isang Panalangin para sa Sinumang Nakikipaglaban sa Adiksyon

“MAGDARANAS KAYO NG KAPIGHATIAN SA MUNDONG ITO, NGUNIT TIBAYAN NINYO ANG INYONG LOOB! NAPAGTAGUMPAYAN KO NA ANG SANLIBUTAN.”

Juan 16:33

Ama naming Diyos, salamat sa Iyo at wala kaming paghihirap na imposible para sa iyo na mapagtagumpayan. Ikaw ay ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan Mo.

Ang panahong ito ay mahirap para sa aming lahat, ngunit lalo na para sa aming mga kapatid na nakikipaglaban sa adiksyon. Tulungan Mo silang mapagtanto na hindi ang kanilang mga pakikibaka ang magtatakda sa kanilang pagkakakilanlan o halaga.

Sila ay Iyong mga anak, tinawag ng Iyong Ngalan, at nakalaan para sa Iyong mga layunin. Ipakita Mo sa kanila na nabuwag na ang kanilang mga tanikala.

Tulungan Mo silang mapaglabanan ang tukso upang mayakap nila ang kapuspusan ng Iyong buhay. Bigyan Mo sila ng lakas upang makabangon muli kapag sila ay naguguluhan at nakararamdam ng kalabisan, at palibutan Mo nawa sila ng mga taong aagapay sa kanila sa kanilang mga buhay.

Protektahan Mo ang kanilang mga katawan, puso, at isipan. Huwag Mo silang hayaang matukso, at iligtas Mo sila sa kasamaan.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Ipanalangin sa Bible App

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean