Ibahagi ang Mabuting Balita!

Siya'y Muling Nabuhay - Mateo 28:6 - Bersikulong Larawan

Nalalaman ni Jesus kung ano ang kabayaran ng pagliligtas sa atin … at pinili pa rin Niya itong gawin. Sa kasalukuyan, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Kaya’t ngayon, ating ipagdiwang ang Kanyang kapangyarihan laban sa kasalanan, kamatayan, at kadiliman. Dahil Siya ay nabubuhay—gayun din tayo!

Magdiwang kasama namin sa pamamagitan ng pag-save at pagbabahagi ng Bersikulong Larawan na ito.

Ibahagi ang Larawang Pasko ng Pagkabuhay

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese