Para sa sinumang nakakaramdam na siya ay nag-iisa, ito ay para sa iyo…

Isang taong naglalakad sa disyerto

Hindi ka nag-iisa.

Sa mga oras na ito, marami sa atin ay nag-iisip kung paano ipanumbalik ang koneksiyon sa ating mga kaibigan at pamilya na matagal na nating hindi nakikita.

Ang prosesong ito ay nangangailangan ng panahon, at waring nakakayamot. Ngunit kahit na pakiramdam natin na tayo ay nag-iisa at walang kaugnayan kaninuman, maaari tayong makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, at hingin sa Kanya na tulungan tayo na kumonekta muli sa mga nakapaligid sa atin.

Kasama natin palagi ang Diyos, at gustong-gusto Niya kapag tayo ay matapat na nakikipag-ugnayan sa Kanya.

Isang Panalangin para sa Ugnayan

O Diyos, para sa marami sa amin, ang nakaraang taon ay puno ng pagbubukod. Sa kabila ng pagsulong ng teknolohiya, nasaksihan namin ang mga relasyon na nagbago at nagkalayo sa isa’t-isa—at ikinalulungkot namin ang kawalang ito.

Ngunit aming Diyos, batid namin na kaya Ninyong tubusin ang nasira. Nagmamalasakit Kayo sa pamayanan, at ginawa Ninyo kami para sa pakikipag-ugnayan. At, ibinigay Ninyo sa amin ang Inyong Banal na Espiritu na nakakaintindi sa mga pinagdadaanan namin at nananalangin para sa aming kapakanan. Kaya kapag pakiramdam namin na kami ay nag-iisa, paalalahanan kami na Kayo ay malapit—at hindi pa Kayo tapos kumilos.

Ipanumbalik ang amin mga relasyon at ipakita sa amin kung paano magkaroon ng mga makabuluhang mga ugnayan—kahit ito ay nakaiilang sa umpisa.

Sa huli, nais namin na ang aming kalungkutan ay magpalapit sa amin sa Inyo at sa lahat ng taong iniatas Ninyo sa amin na mahalin at suportahan. Kaya’t kunin Ninyo ang aming pagkabukod, ang kawalan ng ugnayan, ang aming pagkabalisa, at ang aming takot—at baliktarin ito sa isang magandang bagay na magpapalapit sa mundo sa Inyo at sa isa’t-isa.

Sa ngalan ni Jesus,
Amen.

I-save ang Panalangin

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean Polish Vietnamese