Ang pagpapalaya ay hindi inaasahan

Larawan ng kinulayang salamin

Sa Pasko ng Pagkabuhay, naaalala natin na ang sinaktang katawan ni Jesus ang nagwakas sa ating pagkalugmok.

Ngunit bago natin parangalan ang muling pagkabuhay, mahalaga na magbalik-tanaw sa mga pangyayari na humantong sa sukdulang sakripisyo ni Jesus.

Ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa mga oras bago mamatay si Jesus ay ang Huling Hapunan.

Ang pagdaraos ng Huling Hapunan ay natatangi dahil ito ay naganap sa panahon ng Paskwa.

Maaring ito ay tila isang maliit na detalye, subalit ginamit ito ni Jesus upang iugnay ang Kanyang kamatayan—at muling pagkabuhay—hanggang sa pag-alis ng mga Israelita sa Egipto.

Bakit mahalaga ang Paskwa

Ang Paskwa ay isang mahalagang pangyayari na ipinagdiriwang ng mga Judio sa loob ng daan-daang taon bago ang Huling Hapunan.

Pagkatapos ng mga dekada ng pang-aapi sa Egipto, ililigtas ng Diyos ang Kanyang bayan mula sa kanilang pagkaalipin at dadalhin sila sa lupaing ipinangako Niya sa kanila.

Subalit, kinakailangan muna Niyang kumuha ng isang pinuno para tumulong sa pagpapakilos sa mga Israelita—si Moises.

Si Moses, sa pag-uudyok ng Diyos, ay humiling ng kanilang kalayaan sa faraon, subalit sa bawat pagkakataon, ang sagot ay hindi.

Bilang tugon, ang Diyos ay nagpadala ng sunud-sunod na mga salot upang pahirapan ang mga Egipcio.

Ngunit, nanatiling matigas ang puso ng faraon.

Sa kahuli-hulihan, isang pagtakas.

Bilang huling pamamaraan, ang Diyos ay nagpadala ng huling salot: ang anghel ng kamatayan upang patayin ang panganay na anak na lalaki ng bawat pamilya sa Egipto.

Dahil sa malupit, mapang-aping kasamaan ng faraon—at sa hindi pagnanais na magsisi sa kanyang mga kasalanan—ang Diyos ay nagbigay ng katarungan.

Subalit ang Diyos ay nagbigay ng isang bagay na hindi ginawa ng faraon: ang daan palabas.

Bago ang huling salot, ang mga Israelita ay inutusan na pintahan ng dugo ng isang tupang sakrispisyo ang pintuan ng kanilang tahanan. Sa ganoong paraan, kung ang anghel ng kamatayan ay dumating, ang kanilang mga tahanan ay malalampasan, at ang kanilang panganay na anak ay maliligtas.

Maaring ito ay mukhang kakaibang simbolo, subalit sa pamamagitan ng kamatayan ng tupa, dinala ng Diyos ang kasamaan tungo sa katarungan.

Pagkatapos ng huling salot—at ng kamatayan ng kanyang panganay na anak—ang faraon sa wakas ay nagbigay ng kalayaan sa mga Israelita.

Nang manirahan sila sa lupang pangako, ginugunita nila ang Paskwa taun-taon sa pamamagitan ng isang piging—na binubuo ng tinapay, alak, at isang sakripisyong tupa.

Ang walang kapintasang tupa

Makalipas ang isang libong taon, si Jesus at ang Kanyang mga alagad ay nagtipon sa hapag-kainan upang magdiwang sa parehong paraan.

Si Jesus ay kumuha ng tinapay, at nang makapagpasalamat, hinati Niya ito at ibinigay sa Kanyang mga alagad, na sinabi, “Kunin at kainin ninyo; ito ang Aking katawan.”

Pagkatapos, kinuha ang kopa, at nang makapagpasalamat, ay ibinigay ito sa kanila, na sinabi, “Inumin ninyo ito, kayong lahat. Ito ang Aking dugo ng tipan, na ibinuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami.”

MATEO 26:26-28

Sa mga salitang ito, iniugnay ni Jesus ang Paskwa sa plano ng Diyos na tubusin ang mundo.

Ang huling elemento ng hapunan ng Paskwa ay isang tupa. Ngunit ang masasabi natin, walang tupa sa hapag sa Huling Hapunan.

Hindi iyon isang aksidente. Ito ay isang simbolikong pahayag.

Sa pamamagitan ng tupa, iniligtas ng Diyos ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa faraon.

Sa pamamagitan ni Jesus, inililigtas ng Diyos ang mundo mula sa pagkaalipin sa kasalanan at kamatayan.

Isang panawagan para sa pagkilos

Wala pang 24 oras bago ang Huling Hapunan, hinugot ni Jesus ang Kanyang huling hininga sa krus.

Ang Kanyang sakripisyo ay upang kunin ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Hinayaan Niya ang Kanyang sarili na iwanan ng Kanyang Ama upang tayo ay hindi na mawalay sa Diyos.

Hindi ninais ni Jesus na maunawaan lang natin ang Kanyang ginawa para sa atin. Nais Niya na tayo ay makibahagi dito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaugnayan sa Kanya.

Sa paggawa nito, tayo ay nagiging bahagi ng pinakadakilang kuwento na inilahad.

Habang papalapit tayo sa Biyernes Santo, alalahanin natin na tayo ay kinakailangang maging bahagi ng plano ng Diyos—libu-libong taon na ginawa—upang tubusin tayong lahat.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Bawat 3 segundo nangyayari ito sa YouVersion…

Taong gumagamit ng phone

Huwag palampasin ang sandaling ito.

Inaasahan naming kapag binuksan mo ang YouVersion, mararamdaman mong tila ito ay ginawa para lamang sa iyo.

At, ito nga.

Ngunit maaaring hindi mo nalalaman na milyun-milyong tao sa buong mundo ang ganito rin ang nadarama.

Dahil sa kabutihang-loob ng ating mga kasama sa paglalathala ng Biblia, nag-aalok ang YouVersion ng mga Biblia sa mahigit 1,800 na wika upang makarating sa mga tao ang Banal na Kasulatan sa wikang madalas nilang ginagamit.

At, ngayong taon,

ang ating pandaigdigang Komunidad ay nakapagbasa ng katumbas ng buong Biblia

bawat 3 segundo.

Pagbilang ng tirang sandali

Ngunit, milyun-milyong tao pa rin ang hindi nakaaalam na ang Salita ng Diyos ay nasa isang tapik lamang…

Sa buong mundo, naghahanap ang mga tao ng pag-asa, kaginhawahan, at kapayapaan. Kapag nagbigay ka sa YouVersion, tinutulungan mo kaming iugnay ang mga taong ito sa Salita ng Diyos.

Magbigay Ngayon

Ang pinakamadaling paraan para mag-ambag sa ating
misyon ay sa pamamagitan ng pag-set up ng umuulit na kaloob.

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay ay narito na!

Hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay

Ang Hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay ay magsisimula na ngayon!

Ang Pasko ng Pagkabuhay ay isang hayag na pagdiriwang ng tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan at ang naibalik na relasyon na maaari nating makamit sa Diyos.

Ihanda ang iyong puso para sa Linggo ng Muling Pagkabuhay sa pamamagitan ng pakikilahok sa Hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay.

Narito kung paano…

Kumpletuhin ang isang Gabay para sa Pasko ng Pagkabuhay simula ngayon hanggang sa Linggo ng muling Pagkabuhay upang makamit ang Hamon para sa Pasko ng Pagkabuhay Badge.

Anyayahan din ang iyong mga kaibigan! Sama-sama, ituon natin ang ating mga puso at isip sa muling nabuhay na si Cristo.

At kung namatay tayong kasama ni Cristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Sapagkat alam nating si Cristoʼy muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan.

MGA TAGA-ROMA 6:8-9

Marami Pang Gabay Para sa Pasko ng Pagkabuhay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ipinakikilala ang Mga Kuwento sa Bersikulo ng Araw

Icon ng Mga Kuwento sa Bersikulo ng Araw sa harap ng paglubog ng araw sa bundok

Marahil ay nakita mo na ang Bersikulo ng Araw sa iyong YouVersion Home feed. Marahil nabasa mo na ito at ninais mong maging mas malalim pa.

Ngayon, gamit ang Mga Kuwento sa Bersikulo ng Araw, magagawa mo na ito.

Tumigil, magdasal, at alamin ang tungkol sa pang-araw-araw na Bersikulo ng Araw sa pamamagitan ng isang maayos at ginabayang karanasan—ngayon sa iyong Home feed.

Pagnilay-nilayan ang mga tanong na idinisenyo upang tulungan kang mag-isip nang praktikal tungkol sa Banal na Kasulatan. Magkaroon ng isang na tapat na pakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pang-araw-araw na panalangin, na pwedeng i-save sa iyong Listahan ng Panalangin. Magtapos sa pamamagitan ng pag-save at pagbabahagi ng Larawan ng Bersikulo ng Araw, na nagbibigay ng inspirasyon sa mga pinakamalalapit sa iyo.

Subukan Ngayon

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Isang Panalangin para sa Ukraine

Taong nananalangin

Habang pinanonood ng mundo ang mga kaganapang nangyayari sa Ukraine, gusto nating ipaalala sa pandaigdigang Komunidad ang kapangyarihang taglay nila—ang kapangyarihan ng panalangin.

Ang panalangin ay nagdadala ng pag-asa.

Ang panalangin ay nagdudulot ng pagkakaisa.

Ang panalangin ay nagpapalakas.

Magsama-sama tayo at hilingin sa Diyos na aliwin, ingatan at maglaan para sa bansang Ukraine.


O Diyos,

Kailangan Ka namin—palaging kailangan namin.

Ikaw ang pinagmumulan ng aming kalakasan, at Inyong sinasabi sa amin na ibigay sa Inyo ang aming mga alalahanin.

Magdala ng proteksyon at pagpapagaling sa mga tao ng Ukraine. Ipakita sa kanila na Ikaw ay kasama nila, at na dinirinig Mo ang kanilang mga panalangin.

Mangyaring palakasin ang sinumang nasasaktan, nag-iisa, o nawasak. Palitan ang anumang damdamin ng pagkabalisa, takot, at kawalan ng katiyakan ng Iyong kapayapaan at pag-asa.

Lumapit Kayo sa amin habang kami ay lumalapit sa Inyo.

Sa ngalan ni Jesus,

Amen.


Isama ito sa iyong Listahan ng Panalangin para patuloy mong maipanalangin.

I-save ang Panalangin

Kinikilala namin na ang panahong ito ay lumikha ng mga damdamin ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan sa buong mundo.

Nasaan ka man, tandaan na nangako ang Diyos na hinding-hindi iiwan o pababayaan man ang mga lumalapit sa Kanya. Ang Kanyang mga anak ay hindi kailanman nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. At ang iyong kinabukasan ay ligtas sa Kanyang mga kamay.