izikhali zikaNkulunkulu

Kwabase-Efesu 6:10-18

10  
Elokugcina, qinani eNkosini nasemandleni ayo amakhulu.

11  
Hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu, ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane

12  
ngokuba asibambene negazi nenyama, kodwa sibambene nemibuso, namandla, nababusi bezwe balobu bumnyama, nabawomoya bobubi emkhathini.

13  
Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi, nalapho senifeze konke, nime.

14  
Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso, nifakile isivikelo sesifuba sokulunga

15  
izinyawo zigqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli lokuthula

16  
kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisholo evuthayo yomubi

17  
namukele futhi isigqoko sensindiso, nenkemba kaMoya eyizwi likaNkulunkulu

18  
ngokukhuleka konke nokunxusa, nikhuleka ngezikhathi zonke ngoMoya; kulokho nilinde ngesineke sonke nangokunxusela abangcwele bonke

Ephesians 6 in Zulu

Ephesians 6 in English

CategoriesUncategorized