Isang Panalangin para sa mga Frontliner


Ang sinuman sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo.

Marcos 10:43

Ama namin sa langit, maraming salamat para sa mga frontliner na nangangalaga, nagtatanggol, at naglilingkod sa amin, pati sa aming mga pamayanan, at mga pamilya. Maraming salamat para sa mga servant leader na ito, na siyang tinawag para sa gawaing ito, at nagsanay para sa ganitong pagkakataon, araw-araw na inaalay ang kanilang sariling kalusugan at kaligtasan para sa iba.

Mangyaring protektahan at ilayo Mo sila sa kapahamakan. Bigyan Mo sila ng kalakasan at katapangan. Ilapit Mo sila sa Iyo, Panginoon, at hayaan silang manahan sa Iyong presensiya sa buong oras na sila ay nagtatrabaho.

Ama, mangyaring ibigay Mo sa kanila ang lahat ng kanilang pangangailangan, kapwa para sa kanilang pinaglilingkuran at para sa kanilang mga minamahal sa buhay. Palibutan Mo sila ng mga taong tutulong at magbibigay ng suporta sa kanila at kani-kanilang mga pamilya, kahit hindi nila iniisip ang kanilang sariling kapakanan makatulong lamang sa iba.

Sinabi Mong magdaranas kami ng kapighatian sa mundong ito, ngunit ito rin ay napagtagumpayan Mo na. Mangyaring tulungan Mo ang mga frontliner, Panginoon, upang tuluyang maganap ang pinakamabuti para sa iyong layunin.

Sa ngalan ni Jesus, Amen.

Icon ng Panalangin

Ipanalangin sa Bible App

I-download ang The Bible App

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean