Magtuon muli sa kung ano ang mahalaga sa pamamagitan ng panalangin.

Isang taong tumatanaw sa baybayin

Huminga nang malalim…

Ang pagpapatahimik sa ingay ng ating mga buhay ay nangangailangan ng oras, ngunit ito ay isa sa mga dahilan ng Kuwaresma. Ngayon, muling ituon ang iyong buhay kay Jesus sa pamamagitan ng pananalangin kasama namin.


Isang Panalangin upang Magtuon Muli

O Diyos, nais ko ng higit pa Ninyo.

Madalas, pinipili kong habulin ang mga pansamantalang bagay at napapabayaan Kayo. Patawarin Ninyo ako, at baguhin ako. Hindi ko gustong mamuhay nang hindi nakatuon sa Inyo.

Habang ako ay naghahanda para sa Linggo ng Muling Pagkabuhay, tulungan Ninyo akong patahimikin ang mga ingay ng aking buhay. Ipakita sa akin ang mga hakbang na kailangan kong gawin upang ituon ang aking puso, isip, at kalooban sa Inyo lamang.

Ako’y siyasatin, alamin ang aking isip. Linisin ang aking buhay, itawag sa aking pansin ang anumang bagay na nakasasama ng Inyong loob, at gawin akong tulad Ninyo. Ituro sa akin ang landas patungo sa buhay, at punuin ako ng kagalakan sa Inyong piling.

Minamahal Kita, at nais kong ituon ang aking mga mata sa Inyo.

Sa pangalan ni Jesus, Amen.

I-SAVE ANG PANALANGING ITO

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Afrikaans Indonesian Aleman Espanyol Pranses Italyano Dutch Portuguese Romanian Russian Hapon Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Korean