Ang Panalangin ng Panginoon – Ama Namin

Ang Panalangin ng Panginoon - Ama Namin

9  
Ganito kayo mananalangin, ‘Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.

10  
Nawa’y maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.

11  
Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw

12  
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

13  
At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa Masama!’

Matthew 6 in Tagalog

Matthew 6 in English