Mga Kilalang Bersikulo Mula sa Biblia – Marso 2021 – Ngunit kung ang bayang ito …

Sapagkat ang Espiritung ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili.


2 Timoteo 1:7

Isara ko man ang langit at hindi na umulan; utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupaing ito; magpadala man ako ng salot sa aking bayan, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbabá, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain.


2 Mga Cronica 7:13-14

Ako’y sasaiyo, huwag kang matakot,ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba.Palalakasin kita at tutulungan,iingatan at ililigtas.


Isaias 41:10

Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang,isara ninyo ang mga pinto,magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh.Sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan,upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan.Sa sandaling ito’y mahahayag ang mga lihim na pagpaslangat mabubunyag pati ang kanilang libingan.


Isaias 26:20-21

Gayunma’y nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala kong:Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw; kahabagan mo’y walang kapantay.Ito ay laging sariwa bawat umaga; katapatan mo’y napakadakila.Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala.


Mga Panaghoy 3:21-24

Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya.


Santiago 1:12

At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos.


Mga Hebreo 13:16

Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataas-taasan,at nananatili sa pagkalinga ng Makapangyarihan,ay makakapagsabi kay Yahweh:“Muog ka’t kanlungan,ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.”


Mga Awit 91:1-2