Sundan kami sa social media… ngayon sa Filipino!

Facebook at Instagram

Logo ng Bible App

 

Instagram

Sundan

Facebook

Sundan

Sa pakikipag-ugnayan mo sa mga kaibigan at pamilya, sa pag-alam mo ng mga bagong balita, at sa pagbabahagi mo ng iyong mga kuwento, ngayon ay lalo mo pang mararanasan ang nakakapagbago-ng-buhay na Salita ng Diyos, sa mismong pahina mo… sa Filipino!

Ang post na ito ay makikita rin sa: Ingles Indonesian