Kumpletuhin ang isang Pamasko o Pang-Adbiyento na Gabay…

2019 Pamaskong Hamon Badge

Buksan ang 2019 Pamaskong Hamon Badge!

Nagsimula na ang pagsalubong sa Pasko! Sa panahon na ito ng taon, madali tayong nagugulo ng mga gawain para sa mga pagdiriwang mula sa ating paghahangad ng pakikipag-ugnayan sa Emmanuel, “Kasama natin ang Diyos.” Ito ang dahilan kung bakit nilikha namin ang Pamaskong Hamon: upang pagnilayan ang kadahilanan kung bakit tayo nagdiriwang ngayong Pasko.

Kumpletuhin ang anumang Pamasko o Pang-Adbiyento na Gabay mula ngayon hanggang Disyembre 31, at makakamit mo ang aming 2019 Pamaskong Hamon Badge! Magsimula ng anumang Gabay sa ibaba o, kung nagsasagawa ka na ng Pamasko o Pang-Adbiyento na Gabay, magpatuloy ka lang.

Noel: Ang Pasko ay Para sa Lahat
Ang Lahat ay Mapayapa: Pagtanggap sa Kapahingahan ni Jesus Ngayong Kapaskuhan
Ang Pag-asa ng Pasko
Naghihintay Dito Para sa Iyo, Isang Adbiyentong Paglalakbay ng Pag-asa
Ang Kwento ng Pasko

Tumingin Pa ng Mga Pamaskong Gabay

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan

Aming Ama sa langit, salamat sa pagpapadala mo sa Iyong Anak na si Jesus, ang Prinsipe ng Kapayapaan.
Salamat sa pagkalinga mo sa amin, at salamat sa iyong pangakong ibibigay mo ang iyong kapayapaan.
Nakikiusap kaming bantayan mo ang aming mga puso at isipan ng Iyong kapayapaan.
Batid mo ang mga bagay na nakakabigat sa amin ang pag-aalala, pagkabalisa, o takot.
Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga isipan sa Iyo sa halip, at sa Espiritu Santo. Salamat sa pangakong bibigyan Mo kami ng buhay at kapayapaan.
Maaari kaming humimlay at matulog, Panginoon, dahil ginagawa Mo kaming ligtas.
Amen


Magsimula ng Isang Gabay na Pampasko o Pang-Adbiyento

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Ang Panalangin Pang-Adiyentong ito ay ikalawa sa apat na magkakasunod.
Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Pagababalik-Tanaw sa 2019:

2019

Lumalalim,
Lumalapit.

Mga linya ng topograpikong mapa

Alalahanin mo ang mga pakikibaka at tagumpay na iyong naranasan sa taong ito. Paano ipinakita ng Diyos ang Kanyang sarili sa mga sandaling iyon?

Kami ay nasasabik tungkol sa lahat ng gagawin ng Diyos sa pamamagitan ng YouVersion sa 2020. (Manatiling nakatutok: Malalaking mga bagay ang darating!) Ngunit para sa ngayon, sandali tayong magnilay tungkol sa mga makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa ating pandaigdigang Pamayanan ng YouVersion sa panahong 2019:

Dalawang babaeng nakatingin sa telepono

Mga Ugnayang
Naibalik

MfonNigeria

Dumaan sa isang pagsubok ang buhay may-asawa ni Mfon, kaya tumakas siya palayo rito. Sa kanyang pagpasok sa trabaho sa bawat araw, sinimulan niyang magbasa ng mga Gabay sa Biblia tungkol sa pag-aasawa sa Bible App. Habang pinag-aaralan ni Mfon ang Salita ng Diyos, lumambot ang kanyang puso, at napagtanto niyang may pag-asa pa ang kanilang pagsasama. Dahil sa naliwanagan siya ng Salita ng Diyos, muli silang nagka-ayos ng kanyang asawa.

…Ngunit hindi pa doon natatapos ang kuwento ni Mfon…

Isang araw, isang babae na madalas na nakaupo sa likuran niya sa bus ay lumapit kay Mfon at nagsabi na nagbabasa rin siya sa Bible App mula sa balikat ni Mfon. Ang babaeng ito ay may pinagdadaanan rin sa kanyang buhay may-asawa, ngunit ang isa sa mga Gabay ni Mfon ay tumagos sa kanyang puso, at pinatawad niya ang kanyang asawa. Dahil sa desisyon ni Mfon na basahin ang mga Gabay sa Biblia, dalawang buhay may-asawa ang nakararanas ngayon ng pagpapanumbalik.

Makapangyarihan ang kwento ni Mfon, ngunit isa lamang ito sa marami. Ang bawat Araw ng Gabay na nakumpleto sa taong ito ay kumakatawan sa isang buhay na ang Diyos ay nasa proseso ng pagbabago ng:

1.1

Nakumpletong mga Araw ng Gabay noong 2019.

Babaeng nakikinig sa telepono

Nawalan ng Paningin… at Nakanap ng Tunog

AliceEstados Unidos

Noong 2014, nasuri si Alice na may early-onset macular degeneration at idineklara na legal na bulag. Wala nang kakayahang magbasa, kinailangan ni Alice na maghanap ng ibang paraan upang lumapit sa Diyos. Natuklasan niya na sa tamang ilaw, kaya niyang gumamit ng isang tablet. At doon ay nagsimulang matagpuan ni Alice ang mga audio na Biblia sa YouVersion. Nagsimula siyang makinig tuwing gabi. At sa kanyang mas madalas na pakikinig, mas nabuhay ang Salita ng Diyos para sa kanya, na nagdala sa kanya sa mas malalim na pag-unawa sa Diyos.

Ngayon ay naniniwala si Alice na dapat naririnig ang Biblia. At sa kabutihang palad, pinadadali ng mga audio na Biblia na marinig ang Salita ng Diyos — kailan man, saan man.

5.6

Mga Audio ng mga Kabanata na pinakinggan noong 2019.

Paano natin mauunawaan ang mga malalaking numero na ito tulad ng nasa ibaba? Sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang tunay nilang kinakatawan: mga sandaling lumapit ang mga tao sa Diyos, at mga sandaling hinipo Niya ang kanilang mga puso. Magbunyi tayo at mangakong tatapusin ang 2019 nang malakas!

Icon ng Basahin

Mga Kabanata ng Biblia na Binasa

Icon ng Bookmark

Mga Haylayt, Bookmark, at Tala

Icon ng Ibahagi

Mga Bersikulo na Ibinahagi

Ang Pagtaas ng Paggamit ng Biblia ayon sa Bansa:

Mapa ng pagtaas ng paggamit ng Biblia ayon sa bansa

Ang mga bansang ito ay nagpakita ng pinakamalaking pagtaas sa paggamit ng Bibliia noong 2019.


2019 Bersikulo ng Taon:

Mga Taga-Filipos 4:6

“Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat.”

Ang bersikulo ng Biblia na ibinahagi, ibinookmark, at madalas na hinaylayt ng pandaigdigang Pamayanan ng YouVersion.

Bersikulong Larawan na Pinakamaraming Beses na Ibinahagi Ayon sa Wika:

Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13 Bersikulong Larawan ng Mga Taga-Efeso 4:26 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 56:3
English Filipino Espanyol
Mga Awit 103:13 Mga Taga-Efeso 4:26 Mga Awit 56:3
Bersikulong Larawan ng Isaias 40:31 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13 Bersikulong Larawan ng 1 Pedro 4:8
Koreano Portuges Hapon
Isaias 40:31 Mga Awit 103:13 1 Pedro 4:8
Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13 Bersikulong Larawan ng 1 Mga Taga-Corinto 13:13 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13
Pranses Italyano Romanian
Mga Awit 103:13 1 Mga Taga-Corinto 13:13 Mga Awit 103:13
Bersikulong Larawan ng Juan 11:25 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 102:13 Bersikulong Larawan ng 1 Mga Taga-Corinto 13:4
Aleman Ruso Dutch
Juan 11:25 Mga Awit 102:13 1 Mga Taga-Corinto 13:4
Bersikulong Larawan ng Mga Awit 46:1 Bersikulong Larawan ng Mga Taga-Filipos 4:6 Bersikulong Larawan ng Mga Awit 103:13
Intsik Indonesian Afrikaans
Mga Awit 46:1 Mga Taga-Filipos 4:6 Mga Awit 103:13

Ang mga Bersikulong Larawan mula sa Biblia na pinakamaraming beses na ibinahagi sa 2019 ayon sa wika sa buong pandaigdigang pamayanan ng YouVersion.


Tuklasin ang Iyong Kuwento

Lahat tayo ay mayroong kuwentong maibabahagi.

Tingnan kung paano ka napalapit sa Diyos sa pamamagitan ng YouVersion Bible App ngayong taon — gamit ang isang isinapersoal na 2019 Bible App Snapshot!

Tayo’y magdiwang sa ginagawa ng Diyos sa iyong buhay:

Tingnan ang Snapshot

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email

Paano kung ang iyong susunod na desisyon ay mag-iiwan ng isang pamana?

Mga bukas na kamay

Anong maaari mong gawin upang gawing isang mas mabuting lugar ang mundo?

Iukol ang iyong sarili sa
mas mahalagang bagay.

Ngayon ay Giving Tuesday, isang pagkilos kung saan ang mga tao ay nagbibigay para sa isang layunin na pinagmamalasakitan nila at upang pukawin ang ibang tao sa pagkilos.

Ang mga tao sa buong mundo ay nakakaranas na ng nakapagpapabago ng buhay na kapangyarihan ng Salita ng Diyos: ang Bible App ng YouVersion ay na-install na sa halos 400 milyong magkakaibang device. Iyan ay ilang milyong mga tao na pinalalapit ng Diyos sa Kanya… at simula pa lamang iyan.

Sa isang pindot lang, makakatulong kang magkaroon ng pangwalang hanggang epekto sa henerasyong ito at sa mga susunod pa.

Sumali sa pandaigdigang kilusan ng YouVersion sa pamamagitan ng pagbibigay, at pagkatapos ay ibahagi ang inyong kuwento sa social media sa pamamagitan ng hashtag na #GivingTuesday. Hikayatin mo ang iyong mga kaibigan at pamilyang sumama sa iyo, at sama-sama nating palakasin ang sambayanan ni Cristo:

Magbigay Ngayon

Isang Regalong Pang-Adbiyento para sa Iyo:

Bituin ng Kapaskuhan

Isipin mo ang isang gabing tahimik na may maraming bituin at ikaw ay nasa parang na napapalibutan ng mga tupa. Nang biglaan ay may isang malaking hukbo ng mga anghel ang lumitaw at sinasabi sa iyo na, pagkatapos ng 400 taong paghihintay, ang pag-asa ng sanlibutan ay naisilang na – isang sanggol na tatawaging Emmanuel, “Kasama natin ang Diyos.”

Magsisimula ngayon ang araw ng Adbiyento, Disyembre 1, na nagbibigay sa atin ng apat na linggo upang pagnilayan ang pag-asa, kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig na hatid ng pagsilang ni Jesus sa mundo.

Habang tayo ay papalapit sa Pasko, sa bawat Linggo ng Adbiyento ay magpapahayag kami ng isang panalangin tungkol sa tema ng adbiyento ng linggong iyon. Ang tema ng linggong ito ay pag-asa: ang pagtitiwala at paghihintay na tutuparin ng Diyos ang Kanyang mga pangako.

Pagnilayan ang mga pangako ng Diyos at maglaan ng sandali upang i-ayon ang iyong puso kay Jesus sa panalanging ito.

Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa:

Diyos, habang papasok kami sa Disyembre, kami ay panandaliang titigil at magninilay sa lahat ng Iyong nagawa sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, at sa aming mga pamayanan.
Pinupuri Ka namin dahil Ikaw ang Diyos na nagliligtas. Ikaw si Emmanuel, kasama natin ang Diyos.
Nagpapasalamat kami na ang pag-asa namin ay nasa Iyo, at hindi sa mga pagkakataon o sa mga tao.
Dahil kami ay umaasa sa Iyo, natitiyak namin na tutuparin mo ang Iyong mga pangako sa amin.
Ipaalala mo sa amin ngayon kung ano ang tunay na mahalaga. Ituon mo ang aming mga puso sa Iyo. Tulungan mo kaming makita na Ikaw ay may ginagawa sa kalagitnaan ng aming paghihintay.
Mas ilapit mo kami sa Iyo ngayong panahon ng Kapaskuhan, at ihanda Mo ang aming mga puso para sa katuparan ng Iyong mga pangako.
Amen.


Gawing bahagi ng iyong tradisyon sa Pasko ang Panalanging Pang-Adbiyento sa pamamagitan ng pagbisita rito bawat Linggo. Samantala, patuloy na pagnilayan ang kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang Gabay na Pang-Adbiyento:

Noel: Ang Pasko ay Para sa Lahat
Adbiyento: Ang Paglalakbay Tungo sa Pasko
Paglalakbay Tungo sa Sabsaban
Ang Lahat ay Mapayapa: Pagtanggap sa Kapahingahan ni Jesus Ngayong Kapaskuhan
Ang Pag-asa ng Pasko
Naghihintay Dito Para sa Iyo, Isang Adbiyentong Paglalakbay ng Pag-asa
Ang Pagdating: Si Cristo ay Parating Na!
Kaligayahan! sa Iyong Mundo! Isang Pagbibilang Hanggang Sumapit ang Pasko

Unang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-asa
Ikalawang Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kapayapaan
Ikatlong Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Kagalakan
Ika-apat na Linggo – Isang Panalanging Pang-Adbiyento sa Pag-Ibig

Tumingin Pa ng mga Gabay

FacebookIbahagi sa Facebook

TwitterIbahagi sa Twitter

EmailIbahagi sa pamamagitan ng Email